Afera "kanalizacyjna"

 

Najnowsza korespondencja
z Naszym Ukochanym Wodzem
w sprawie budowy kanalizacji w Stanowicach i Marcinkowicach

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Wójt Gminy Oława
Pan Jan Kownacki
Plac Marszałka J. Piłsudskiego 28                              

55-200 Oława

 

Data: 25 kwietnia 2014 r.
Nasz znak: A-1020
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

Wasze pismo nr WK.7021.6.18.2014.KS

 

Dot. kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i obowiązków wójta

 

Wielce Szanowny Panie Wójcie !

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15 kwietnia 2014 r. informujemy, że, wbrew Pańskim twierdzeniom, wszystkie nasze zarzuty dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach są zasadne i mają poparcie w faktach.

Nasze „zarzuty wobec Gminy” dotyczące bardzo kosztownej wymiany kanalizacyjnej studzienki rozdzielczej na ulicy Zielonej w Stanowicach, po wcześniejszych równie kosztownych wielokrotnych pompowaniach przelewających się ścieków z kanalizacji, nie są w żadnej mierze „chybione”, jak Pan twierdzi. Nie pisaliśmy o tym, jako o dodatkowym wydatku Gminy, jak Pan kłamliwie sugeruje, lecz jako o dowodzie na fuszerkę przy budowie kanalizacji.

W nowo wybudowanej kanalizacji nie wymienia się jej istotnych elementów i to olbrzymim nakładem pracy, jeśli jest zbudowana poprawnie (roboty przy tej wymianie, przy użyciu ciężkiego sprzętu, trwały prawie dwa tygodnie i wymagały bardzo głębokich wykopów oraz ich osuszania potężnymi pompami pracującymi dzień i noc). Gdyby Gmina dopilnowała odbiorów wykonanych robót, to tej fuszerki by nie było.

Nasze zarzuty dotyczące fuszerki i gigantycznych przekrętów przy budowie tej kanalizacji formułujemy m.in. na podstawie zeznań świadków, w tym sześciu (!) byłych pracowników firmy LITZ, którzy tę kanalizację budowali i Pan doskonale o tym wie, więc Pańskie pytanie, na jakiej podstawie formułujemy nasze zarzuty, jest czystą hipokryzją.

To, że Dolnośląski WIOŚ podobno „nie znalazł żadnych dowodów” na składowanie odpadów w niedozwolonych miejscach i to tylko na II etapie budowy kanalizacji, nie świadczy o tym, że tych dowodów nie ma. One są, bo znalazł je Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu i już w lipcu 2013 roku wszczął postępowanie w sprawie nakazania usunięcia odpadów asfaltowych zakopanych na terenach będących własnością Gminy Oława i pochodzących z budowy kanalizacji.

Zatajenie prawdy jest też kłamstwem, Wielce Szanowny Panie Wójcie!

Do tego należy jeszcze dodać, że odpady te zostały zakopane w wyrobiskach po nielegalnym wydobyciu kilkudziesięciu tysięcy ton piasku, którego firma LITZ nie zakupiła, lecz nielegalnie „pozyskała” z terenów nieużytków Gminy a Gmina zapłaciła Firmie LITZ za piasek zgodnie z kosztorysem, czyli zapłaciła za swój własny piasek. Dlaczego nic Pan o tym nie pisze, Panie Wójcie? Przecież Pan doskonale o tym wie, bo był Pan o tym wielokrotnie informowany. Czy można było wydobyć kilkadziesiąt tysięcy ton piasku z terenów gminnych przyległych do zabudowy, bez wiedzy gminnych urzędników?

W ramach udostępnienia informacji publicznej wnosimy o przedłożenie nam dokumentacji dotyczącej wspomnianego wyżej postępowania w sprawie nakazania usunięcia odpadów asfaltowych zakopanych na terenach będących własnością Gminy Oława i pochodzących z budowy kanalizacji.

Również w ramach udostępnienia informacji publicznej wnosimy o przedłożenie nam kopii faktur obciążających firmę LITZ za piasek wydobyty z gminnych gruntów.

Nieudostępnienie nam tych informacji w ustawowo przewidzianym terminie spowoduje nie tylko wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (trzy takie procesy już Pan z nami przegrał), ale również zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu możliwości popełnienia przez Pana przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych.

 

    PREZES ZARZĄDU     

                   Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski

***

 

 

***

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Wójt Gminy Oława
Pan Jan Kownacki
Plac Marszałka J. Piłsudskiego 28                              

55-200 Oława

 

Data: 17 marca 2014
Nasz znak: A-1020
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Dot. kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i obowiązków wójta

- Nasze pisma z dnia 06.07.2013, 27.07.2013 i 29.07.2013,
- Wasze pisma:
   - nr WK 7021.6.23.2013.KS  z dnia 23.07.2013
   - nr WK 7021.6.33.2013.KS z dnia 20.09.2013

 

Szanowny Panie Wójcie,

odpowiadamy na Pańskie pismo z dnia 20.09.2012 r. dopiero teraz, ponieważ uznaliśmy dalszą korespondencję z Panem w tej sprawie za bezcelową (przysłowiowy groch o ścianę)
i zajęliśmy się skierowaniem sprawy do odpowiednich organów, które podjęły już kroki, których Pan podjąć nie chciał, choć jest to Pańskim obowiązkiem.

Pisze Pan, że gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, nie ma obowiązku realizacji żądań wszelkich podmiotów. Jest to typowa dla Pana demagogia, którą posługuje się Pan już od lat w stosunku do mieszkańców. Nasze Stowarzyszenie nie jest jakimś „wszelkim podmiotem”, jak Pan to nazwał, lecz reprezentantem mieszkańców, czyli Narodu, który zgodnie z art. 4 ust 1 i 2 Konstytucji RP sprawuje władzę zwierzchnią. Pan, jako wybrany przez ten Naród wójt, pełni rolę służebną w stosunku do mieszkańców, a nie odwrotnie. Stowarzyszenie, to mieszkańcy, a nie niezasługujący na Pańską uwagę, „wszelki podmiot”. Chyba przekonał się Pan już o tym sromotnie przegrywając z naszym Stowarzyszeniem, czyli z mieszkańcami, trzy kolejne procesy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Wola mieszkańców gminy, w granicach obowiązującego prawa, jest dla Pana, jako wójta, rzeczą świętą. Jeśli Pan tego nie rozumie, to w najbliższych wyborach mieszkańcy wyrażą Panu swoje podziękowanie. Zadbamy o to. Obiecujemy. I nie pomoże Panu kupowanie głosów za wódkę, jak Pan to już robił.

Brak Panu dowodów na fuszerkę i gigantyczne przekręty przy budowie kanalizacji w Stanowicach i Marcinkowicach pod Pańskim „czujnym okiem”? Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu jakoś nie brakowało i już w lipcu 2013 roku wszczął postępowanie w sprawie nakazania usunięcia odpadów asfaltowych zakopanych na terenach będących własnością Gminy Oława i pochodzących z budowy kanalizacji. Pan za to, bez mrugnięcia okiem, zapłacił z pieniędzy mieszkańców wykonawcy kanalizacji za przepisową utylizację tych odpadów, która nie miała miejsca, bo odpady leżą pod ziemią na terenie Stanowic i częściowo Marcinkowic.

Innym dowodem jest bardzo kosztowna wymiana kanalizacyjnej studzienki rozdzielczej na ulicy Zielonej w Stanowicach, po wcześniejszych równie kosztownych wielokrotnych pompowaniach przelewających się ścieków z kanalizacji.

Jak Pan śmie wobec takich faktów pisać, że na nic nie ma dowodów, a naszym rzeczowym pismom, wzywającym Pana do działania, zarzucać, że użyty w nich ton jest niestosowny?

Do tego dodaje Pan jeszcze, że podejmowanie działań mających na celu stwierdzenie fuszerki przy budowie kanalizacji, należy uznać za niegospodarne, a od mieszkańców żąda Pan przeprowadzenia postępowania dowodowego. Panu oczywiście zależy na tym, żeby dowody na przekręty przy budowie kanalizacji nie ujrzały światła dziennego, bo jak chcieliśmy na własny koszt wykopać te dowody, to nie wyraził Pan zgody na prace odkrywkowe na terenach należących do gminy.

Czym, na litość Boską, ta gmina zasłużyła sobie na takiego wójta?

 

              PREZES ZARZĄDU          

                               Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski

 

*****************************

 

Wójt Kownacki znowu zełgał
czyli jak kłamstwami zamiata się pod dywan aferę „kanalizacyjną”

 

24 stycznia 2014 r.

Sąd wstępnie, czasowo zabronił SMSM publikowania sformułowania: „Kownacki kłamie aż się belki wyginają.” I co tu zrobić, skoro Kownacki znowu bezczelnie łze i to publicznie?

 

Cytat z wypowiedzi Wójta Gminy Oława Jana Kownackiego udzielonej dziennikarce GP-WO:

„Konkretnych miejsc zakopywania odpadów (mowa o odpadach zerwanego asfaltu z paru kilometrów ulic przy budowie kanalizacji – przyp. autora) stowarzyszenie nie wskazało, chociaż wójt namawiał do tego, oferując użycie specjalistycznego sprzętu. Kownacki podkreślił, że nie złożył zawiadomienia o popełnieniu oszustwa, bo nie miał do tego podstaw.”

W tych paru słowach są zawarte aż cztery wierutne kłamstwa.

Kłamstwo nr 1: „Konkretnych miejsc zakopywania stowarzyszenie nie wskazało,

Stowarzyszenie, na podstawie wskazań kilku byłych pracowników firmy LITZ dokładnie wskazało miejsca, w których firma LITZ nielegalnie wydobyła tysiące ton piasku i w tych miejscach zakopała odpady z budowy, w tym olbrzymią ilość odpadów bitumicznych. Dowód stanowi sporządzona przez SMSM dokumentacja fotograficzna ze zdjęciami satelitarnymi, aktualnymi zdjęciami tych miejsc i dokładnym opisem, do wglądu w Redakcji GP-WO i poniżej.

 

Kłamstwo nr 2:  „…chociaż wójt namawiał do tego, oferując użycie specjalistycznego sprzętu”

Stowarzyszenie wystąpiło do Wójta Kownackiego z pisemnym wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie odkrywki w tych miejscach, na koszt SMSM, czyli zorganizowanym przez SMSM sprzętem specjalistycznym. Dowodem jest pismo SMSM z dnia 5 stycznia 2013 r. skierowane osobiście do Wójta Kownackiego. Pismem z dnia 16 stycznia 2013 r. Wójt Kownacki odmówił wydania zgody na przeprowadzenie prac odkrywkowych przez SMSM i oświadczył, że sam też nie zamierza podejmować w tej sprawie jakichkolwiek działań ani czynności. Oba pisma są do wglądu w Redakcji GP-WO i poniżej.

 

Kłamstwo nr 3: „…nie złożył zawiadomienia o popełnieniu oszustwa …”

Urząd Gminy złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, co Wójt Kownacki potwierdził również w ww. piśmie do SMSM z dnia 16 stycznia 2013 r. Postępowanie, odrębne od tego z zawiadomienia SMSM, było prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Oławie i zostało już 28 stycznia 2013 zakończone konkluzją, że nie było znamion wykroczenia (sygn. akt RSW-32/13). Pismo KPP w Oławie do Urzędu Gminy Oława z dnia 28 stycznia 2013 r. jest do wglądu w Redakcji GP-WO i poniżej.

Dodatkowo pismem z dnia 5 marca 2013 r. Wójt Kownacki potwierdził złożenie przez niego w oławskiej prokuraturze zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę gminy, w związku z umieszczeniem mas bitumicznych na działkach w Stanowicach i Marcinkowicach. Pismo to jest do wglądu w Redakcji GP-WO i poniżej.

Kłamstwo nr 4: „…bo nie miał do tego podstaw

Jak Wójt Kownacki sam potwierdził w wymienionym już wyżej jego piśmie do SMSM z dnia 16 stycznia 2013 r., zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa zostało złożone przez Urząd Gminy Oława na podstawie podania Stowarzyszenia z dnia 6 grudnia 2012 r.

 

I jeszcze jedno kłamstwo: „Gmina nie miała zastrzeżeń, co do sposobu wykonywania prac przez firmę LITZ”. Pismem z dnia 5 sierpnia 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił między innymi Wójta Gminy Oława o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie nakazania posiadaczowi odpadów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania t.j. z działek o numerach ewidencyjnych: 494/836, 494/859, 494/862 AM-1, obręb Stanowice, których właścicielem jest Gmina Oława, czyli w miejscach wskazanych przez SMSM w dokumentacji fotograficznej. Pismo to jest do wglądu w Redakcji GP-WO i poniżej.

Można sobie zatem, już tylko na podstawie tego jednego wątku śledztwa, wyobrazić, co warte jest uzasadnienie umorzenia śledztwa przez Panią Prokurator Iwonę Krzyżewską-Zazulę z Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy, oparte na ewidentnych kłamstwach.

 

Dowody:

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Dokumentacja fotograficzna

 

 

 

 

Budowa kanalizacji w Gminie Oława
Województwo Dolnośląskie

 

 

 

Wskazane przez świadków miejsca,
z których pobierano piasek do budowy kanalizacji i w których zakopano odpady,
w tym zerwany z ulic asfalt

 

 

 

Wstęp

Na podstawie zeznań świadków, po części złożonych w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Oleśnicy na wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego (sygn. akt Ds. 1377/12), a po części przedłożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Oława, za pośrednictwem Zarządu Stanowicko-Marcinkowickiego Stowarzyszenia Mieszkańców w Stanowicach, udokumentowano w niniejszym opracowaniu miejsca wskazane przez tych świadków, uzupełniając aktualną dokumentację fotograficzną zdjęciami satelitarnymi wykonanymi latem 2010 r.

Świadkami są byli pracownicy firmy

„Litz” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Nowina 38, 60-589 Poznań,

która, działając na zlecenie Wójta Gminy Oława, jest wykonawcą kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Oława:

  1. Konrad Nawrot,
  2. Bogdan Grabicki,
  3. Przemysław Graczyk,
  4. Ryszard Ćwiertniak,
  5. Henryk Szmyt,
  6. Maciej Nowak,
  7. Marek Kowalak.

Adresami ww. świadków dysponuje Zarząd Stanowicko-Marcinkowickiego Stowarzyszenia Mieszkańców w Stanowicach.

Świadkowie ci zgodnie wskazali miejsca, z których firma „Litz” pobierała piasek do budowy kanalizacji, w łącznej ilości przynajmniej 75.000 ton (ponad 50 km kanalizacji). Miejsca te są położone na terenach będących własnością Gminy Oława, które można nazwać nieużytkami, przy czym bardzo duże wyrobiska są położone w odległości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów od koryta rzeki Oława, z której pobierana jest woda pitna dla dużych aglomeracji mieszkaniowych, m. in. dla Wrocławia.

Wg zeznań ww. świadków w miejscach tych, w miejsce wybranego piasku (głębokość kilku, a miejscami nawet kilkunastu metrów), zostały zakopane odpady, w tym olbrzymie ilości asfaltu zerwanego w tracie budowy kanalizacji z jezdni ulic, pod którymi kładziono rury.

Zdjęcia satelitarne, pochodzące z okresu letniego 2010 roku, pokazują olbrzymie, częściowo zupełnie świeże wyrobiska po ich zasypaniu. Wyrobiska noszą ślady pracy na nich ciężkiego sprzętu i ciężarówek (gąsienice i szerokie koleiny). Ślady gąsienic i kół ciężarówek zachowały się do dziś i są widoczne na zdjęciach wykonanych w dniu 25 listopada 2012 r. Rocznik 2012 wydrukowany na zdjęciach satelitarnych oznacza datę ich publikacji, a nie datę wykonania zdjęć. Stan zabudowy przedmiotowego terenu świadczy o wykonaniu tych zdjęć latem roku 2010.

Na aktualnych zdjęciach widoczna jest również wyraźnie wierzchnia warstwa gruntu, która jest zupełnie inna, niż grunt rodzimy wokół wyrobisk.

Opracowanie:


Dr Rolf Michałowski                                                                                    Wrocław, 1 grudnia 2012 r.

                                                                                                                      Strona 1 z 16


Fot. nr 1. (satelita). Lokalizacja wyrobisk w obrębie wsi Stanowice.


Fot. nr 2. (satelita). Zbliżenie lokalizacji wyrobisk A i B.

                                                                                                                      Strona 2 z 16


Fot. nr 3. (satelita). Większe zbliżenie lokalizacji wyrobisk A i B

 

Fot. nr 4. (satelita). Zbliżenie wyrobiska A. Odległość krawędzi wyrobiska od brzegu rzeki Oława wynosi miejscami mniej, niż 20 m. Powierzchnia tego wyrobiska to ok. 4.000 m2

                                                                                                                      Strona 3 z 16


Fot. nr 5. (satelita). Większe zbliżenie wyrobiska A.


Fot. nr 6. (satelita). Zbliżenie wyrobiska B. Powierzchnia tego wyrobiska to ok. 9.000 m2

                                                                                                                      Strona 4 z 16


Fot. nr 7. (satelita). Większe zbliżenie wyrobiska B.


 

Fot. nr 8. Aktualny widok na wyrobisko A (listopad 2012 r.). Widoczne na krawędzi drzewa i krzewy rosną na brzegu rzeki Oława.

                                                                                                                      Strona 5 z 16


 

Fot. nr 9. Aktualny widok dalszej części wyrobiska A.


Fot. nr 10. Wierzchnia warstwa gruntu wyrobiska A.

                                                                                                                      Strona 6 z 16

 

 

Fot. nr 11. Ślady gąsienic na wyrobisku A.


 

Fot. nr 12. Ślady kół na wyrobisku A.

                                                                                                                      Strona 7 z 16


 

Fot. nr 13. Ślady kół na wyrobisku A.


 

Fot. nr 14. Grunt rodzimy wokół wyrobisk A i B.

                                                                                                                      Strona 8 z 16


 

Fot. nr 15. Aktualny widok na wyrobisko B.


 

Fot. nr 16. Wierzchnia warstwa gruntu wyrobiska B.

                                                                                                                      Strona 9 z 16


 

Fot. nr 17. Wierzchnia warstwa gruntu wyrobiska B.

 


Fot. nr 18. (satelita) Położenie wyrobiska C.

                                                                                                                      Strona 10 z 16


 

Fot. nr 19. (satelita) Zbliżenie wyrobiska C.


Fot. nr 20. Widok wyrobiska C. Widoczne hałdy wykopanej ziemi wskazują na to, że w tym miejscu raczej nie pobierano piasku, lecz jedynie zakopywano odpady.

                                                                                                                      Strona 11 z 16


 

Fot. nr 21. Fot. nr 21.  Wierzchnia warstwa gruntu wyrobiska C.

 


Fot. nr 22. (satelita). Położenie wyrobiska D.

                                                                                                                      Strona 12 z 16


 

Fot. nr 23. (satelita). Wyrobisko D w zbliżeniu. Powierzchnia tego wyrobiska to ok. 10.000 m2.

 


Fot. nr 24. (satelita). Większe zbliżenie wyrobiska D.

                                                                                                                      Strona 13 z 16


 

Fot. nr 25. (satelita). Lokalizacja wyrobiska E w Marcinkowicach. To niewielkie wyrobisko graniczy z prywatną posiadłością, której właściciel (pszczelarz) tolerował wywożenie odpadów na ten teren, ponieważ, jak zeznają ww. świadkowie, tym wyrobiskiem firma „Litz” znacznie poszerzyła mu dotychczasowy wąski wjazd na jego posesję.

Fot. nr 26. (satelita). Zbliżenie wyrobiska E.

                                                                                                                      Strona 14 z 16

Fot. nr 27. (satelita). Większe zbliżenie wyrobiska E.

                                                                                                                      Strona 15 z 16

 

Fot. nr 28. (satelita). Widok na ok. 500 metrowy odcinek ulicy Stanowice, pod której nową nawierzchnią, wg zeznań ww. świadków, zakopano w wykopie (nad położonymi rurami kanalizacyjnym i warstwą piasku na nimi) dużą ilość odpadów asfaltu zerwanego z jezdni przy wykonywaniu wykopu pod kanalizację.

 

Autor zdjęć naziemnych: Dr Rolf Michałowski, D-50668 Köln, Theodor-Heuss-Ring 23

Autor zdjęć satelitarnych: Google Poland Sp. z o.o. 00-113 Warszawa, ul. E. Plater 53 (zdjęcia te, z możliwością dokonywania skalowanych zbliżeń, są dostępne na stronie internetowej http://satelita.mapa.info.pl).

 

                                                                                                                      Strona 16 z 16

*****************

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: SMSM * ul. Słonecznikowa 5 * 55-200 Stanowice

Wójt Gminy Oława
Sz. Pan Jan Kownacki
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28                                 

55-200 Oława

 

                                                                                                          Data: 05.01.2013

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie miejscowej odkrywki

Wnosimy o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie prac odkrywkowych na terenach należących do Gminy Oława w miejscach wskazanych w naszej dokumentacji fotograficznej z dnia 1 grudnia 2012 r. przekazanej Wójtowi Gminy Oława pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2012 r. (sygn. akt WSI.052.2.9.2012.AS).

Prace odkrywkowe, mające na celu stwierdzenie, czy we wskazanych w dokumentacji fotograficznej miejscach zakopane są odpady, m.in. bitumiczne, zostaną przeprowadzone z udziałem Policji i przedstawiciela Urzędu Gminy Oława, na koszt Stowarzyszenia.

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców
w Stanowicach

 WICEPREZES ZARZĄDU                 WICEPREZES ZARZĄDU            PREZES ZARZĄDU
 DS. ORGANIZACYJNYCH                      DS. EKSPERTYZ

mgr Jarosław Kochutek              mgr inż. Renata Ziobrowska         Dr Rolf Michałowski
(mieszkaniec Stanowic)              (mieszkanka Marcinkowic)

 

*********************

 

*********************

************************

********************

 

Koniec