AFERA LEŚNA

 

 

 

*************

Wobec podjęcia przez Radę Gminy Oława kolejnej uchwały o przekwalifikowaniu gruntów leśnych w Stanowicach na grunty budowlane pod mieszkaniową zabudowę jednorodzinną, zaskarżyliśmy uhwałę nr XXXVIII/211/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. do Wojewody i wezwaliśmy Radę Gminy Oława do usunięcia naruszenia prawa, zanim zaskarżymy tę uchwałę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________

Nad.: SMSM * ul. Słonecznikowa 5 * 55-200 Stanowice

Rada Gminy Oława
na ręce Przewodniczącego RGO
mgr Dariusza Witkowskiego
Plac Marszałka J. Piłsudskiego 28

55-200 Oława

                                                                                                          Data: 29 grudnia 2012 r.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

W imieniu wymienionych w załączonym pełnomocnictwie mieszkańców Stanowic i Marcinkowic

wzywamy niniejszym Radę Gminy Oława do usunięcia naruszenia prawa

powstałego w wyniku podjęcia uchwały Rady Gminy Oława nr XXXVII/211/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w Gminie Oława.

Przedmiotowa uchwała narusza interes prawny i uprawnienia mieszkańców składających niniejsze wezwanie i tak:

 1. Przedmiotowa uchwała powoduje świadomie spowodowane straty finansowe Gminy Oława w wysokości co najmniej 6,5 mln zł, co w sposób niedozwolony narusza majątek gminy, stanowiący własność całej społeczności gminy i tym samym współwłasność mieszkańców składających niniejsze wezwanie. Strata ta nie wynika z np. marnotrawstwa, lecz z rozmyślnego przeniesienia majątku gminy na wybrane pojedyncze osoby prywatne, w drodze niedozwolonego obejścia obowiązującego prawa.
 2. Przedmiotowa uchwała narusza w sposób rażący prawo mieszkańców Stanowic i Marcinkowic do mieszkania bezpośrednio lub pośrednio przy obszarze lasu, stanowiącego naturalny bufor między pobliską strefą przemysłową a osiedlem mieszkaniowym w zabudowie jednorodzinnej. Mieszkańcy kupili swoje działki i wybudowali na nich domy mieszkalne w czasie, gdy te działki sąsiadowały bezpośrednio lub pośrednio z lasem, a ówczesny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określał te przyległe do ich osiedla tereny, jako tereny leśne.
 1. Przedmiotowa uchwała narusza w rażący sposób cały szereg przepisów prawa o ochronie środowiska. Narusza to tym samym interes prawny i uprawnienia mieszkańców składających niniejsze wezwanie do korzystania z dóbr środowiska naturalnego w formie korzystania z lasu, jako terenu rekreacyjnego.

 

Uzasadnienie

Ad. 1.

Strata i przeniesienie utraconego przez gminę majątku na wybrane pojedyncze osoby prywatne (deweloperzy) wynika z tego, że grunt leśny (w sumie ok. 11 ha.), który w drodze przedmiotowej uchwały uzyskał wartość przynajmniej ok. 65,00 zł/m2 został wcześniej przez Gminę Oława sprzedany deweloperom za ok. 5,50 zł/m2.

Ponadto na części gruntów będących przedmiotem przekształcenia przeznaczenia (działka nr 494/780) zostało już wycięte ok. 6,5 ha lasu, bez pobrania przewidzianych ustawowo opłat, a na pozostałej części (ok. 4,5 ha) rośnie jeszcze las, który po wejściu przedmiotowej uchwały w życie również zostanie wykarczowany, ponieważ będzie to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Strata wynika zatem z rażącej niegospodarności administracji gminy zaakceptowanej przez Radę Gminy, z której olbrzymie korzyści, na koszt gminy, czerpią wybrane pojedyncze osoby. Ponieważ trudno sobie wyobrazić, aby administracja gminy bezinteresownie przenosiła majątek gminy na wybrane pojedyncze osoby prywatne za bezcen, zachodzi tu jednocześnie podejrzenie możliwości działań korupcyjnych.

Tym samym zostało naruszone prawo mieszkańców do utwardzonych i oświetlonych dróg prowadzących do ich posesji, bowiem brak utwardzenia i oświetlenia dróg na istniejących już kilkanaście lat osiedlach mieszkaniowych w zabudowie jednorodzinnej w Stanowicach i Marcinkowicach, jest spowodowany brakiem środków finansowych, jak to wielokrotnie już stwierdził wójt i jego administracja.

Sprzedaż gruntów leśnych za bezcen i przekwalifikowanie ich dopiero po sprzedaży na grunty pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową, powiązane z darmową wycinką 11 hektarów lasu, stanowi sprezentowanie deweloperom, którzy te działki nabyli, przynajmniej 6,5 mln zł z budżetu gminy.

 

Ad. 2.

W drodze przedmiotowej uchwały, nieruchomości mieszkańców (domy jednorodzinne) leżące bezpośrednio i pośrednio przy terenach objętych tą uchwałą, straciły znacznie na swojej pierwotnej wartości. Mieszkańcy kupili swoje działki bezpośrednio lub pośrednio przy 11 hektarowym kompleksie leśnym, oddzielającym ich domostwa od pobliskiej strefy przemysłowej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący w tym okresie potwierdzał, że jest to teren leśny.

Po wejściu przedmiotowej uchwały w życie, zamiast lasu, będą na tym terenie budowane domy wielorodzinne, a las zniknie całkowicie. Poza utratą bardzo ważnego waloru estetycznego i rekreacyjnego w postaci pobliskiego lasu, zniknie również naturalny bufor leśny między osiedlem mieszkaniowym a pobliską strefą przemysłową emitującą nie tylko nieprzyjemne ale również toksyczne wyziewy.

 

Ad. 3.

Przedmiotowa uchwała rażąco narusza prawo, począwszy od Konstytucji RP (art. 5 w powiązaniu z art. 74 ust. 1, 2 i 4), poprzez ustawę Prawo ochrony środowiska (art. 127 ust. 2 nr 6 i 7) aż do Programu Ochrony Środowiska Gminy Oława (pozycje: 2.11.2, 4.3.1, 6.3)., doprowadzając do dewastacji środowiska naturalnego oraz akceptując rażącą niegospodarność administracji gminy, budzącą bardzo mocne podejrzenia możliwości korupcji.

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców
w Stanowicach

CZŁONEK ZARZĄDU             WICEPREZES ZARZĄDU                       WICEPREZES ZARZĄDU   
                                                   DS. ORGANIZACYJNYCH                               DS. EKSPERTYZ

  mgr Adam Parys                  mgr Jarosław Kochutek              mgr inż. Renata Ziobrowska
(mieszkaniec Stanowic)         (mieszkaniec Stanowic)              (mieszkanka Marcinkowic)

 

                                                                                                          PREZES ZARZĄDU

                                                                                                          Dr Rolf Michałowski

Załączniki:

Pełnomocnictwa mieszkańców Stanowic i Marcinkowic

Wobec bezczynności Rady Gminy zaskarżyliśmy tę uchwałę do WSA:

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: SMSM * ul. Słonecznikowa 5 * 55-200 Stanowice

                                                                                                          Data: 13 lutego 2013 r.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 78-79

50-126 Wrocław

 

za pośrednictwem Rady Gminy Oława

Skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
na uchwałę Rady Gminy Oława

nr XXXVII/211/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w Gminie Oława

 

W imieniu własnym niżej podpisanych oraz wymienionych w załączonych pełnomocnictwach mieszkańców Stanowic i Marcinkowic, na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wnosimy skargę na uchwałę Rady Gminy Oława nr XXXVII/211/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w Gminie Oława, zarzucając jej naruszenie następujących przepisów prawa:

 1. W zakresie ochrony środowiska:

art. 5 w powiązaniu z art. 74 ust. 1, 2 i 4 Konstytucji RP,

art. 127 ust. 2 nr 6 i 7 ustawy Prawo ochrony środowiska,

pozycje: 2.11.2, 4.3.1, 6.3 Programu Ochrony Środowiska Gminy Oława.

 1. W zakresie ochrony własności prywatnej:

art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP,

art. 5 i art. 144 ustawy Kodeks cywilny.

 1. W zakresie narażenia budżetu gminy na straty i w zakresie niegospodarności:

art. 5 ust. 1 nr 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

art. 231 § 1 oraz art. 296 ustawy Kodeks karny,

oraz naruszenie naszego interesu prawnego

i wnosimy o:

 1. stwierdzenie nieważności zaskarżonej tu uchwały,
 2. zasądzenie na naszą rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

Pismem z dnia 29 grudnia 2012 r. doręczonym w dniu 09 stycznia 2013 r. mieszkańcy Stanowic i Marcinkowic wezwali Radę Gminy Oława do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego zaskarżoną uchwałą. Mimo upływu 30 dni Rada Gminy nie zajęła w ogóle żadnego stanowiska, co uprawnia mieszkańców do wniesienia niniejszej skargi.

            Dowód: Pismo do Rady Gminy Oława z dnia 29.12.2012 r. – załącznik nr 1.

 

 

Uzasadnienie

 

 1. Stan faktyczny

Tereny, których dotyczy zaskarżona uchwała stanowią działki nr 494/780, KW nr WR1)/00018788/0 oraz od nr 494/782 do 494/799, KW nr WR1O/00050476/6 i WR1O/00055649/5, wcześniej stanowiące działkę nr 494/801, w Stanowicach. Tereny te należały do Gminy Oława i były w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sklasyfikowane jako tereny leśne i oznaczone symbolem ZL 2 lub 28ZL1.

            Dowód: 1. Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
                                   przestrzennego Gminy Oława – załącznik do uchwały Rady Gminy
                                   Oława             nr XXVII/359/2005 – załącznik nr 2.
                         
2. Załącznik graficzny do uchwały Rady Gminy Oława nr XVIII/215/2004
                                   z dnia 05.07.2004 r. – załącznik nr 3.

W dniu 30 września 2009 r. Wójt Gminy Oława sprzedał działkę leśną nr 494/780 o powierzchni 6,5865 ha prywatnemu deweloperowi - Krzysztofowi Łabuńskiemu - za cenę 360 tys. zł, czyli po 5,46 zł/m2.

            Dowód: Akt notarialny umowy sprzedaży z dnia 30.09.2009 r. – załącznik nr 4.

W dniu 08 marca 2010 r. Wójt Gminy Oława zezwolił nowemu właścicielowi działki nr 494/780 (deweloperowi) na kompletną wycinkę lasu porastającego tę działkę, nie pobierając ustawowych opłat za wycinkę drzew i krzewów.

            Dowód: Decyzja Wójta Gminy Oława z dnia 08.03.2010 r. – załącznik nr 5.

Powyższą decyzją Wójt Gminy Oława zobowiązał ww. dewelopera do posadzenia 300 młodych drzew iglastych w miejsce wyciętego lasu. Deweloper, zamiast wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku, wystąpił do wójta z wnioskiem o przekwalifikowanie przedmiotowej działki leśnej (w międzyczasie, już po sprzedaży, przekwalifikowanej na tereny różne) na tereny pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową.

Wójt, zamiast przywołać dewelopera do porządku i spowodować zalesienie przedmiotowego terenu w miejsce wyciętego lasu, przedłożył Radzie Gminy Oława projekt zaskarżonej tu uchwały o przekwalifikowaniu m. in. działki nt 494/780 na tereny pod zabudowę wielorodzinną.

Druga działka leśna, będąca przedmiotem zaskarżonej uchwały (dawniejszy nr 494/801) , została najpierw przekształcona z terenów leśnych na grunty różne i podzielona na działki o numerach od 494/782 do 494/799, a potem sprzedana drugiemu deweloperowi – Andrzejowi i Iwonie Jeżewskim - aktem notarialnym nr A 9345/2009 z dnia 01 grudnia 2009 r.

            Dowód: Wyciąg z Księgi Wieczystej nr WR1O/00050476/6 – załącznik nr 6.

Działka ta jest jeszcze porośnięta lasem, jednak wejście w życie zaskarżonej tu uchwały spowoduje, że las ten zostanie wycięty pod budowę osiedla domów wielorodzinnych.

Na dzień dzisiejszy deweloper ten rozpoczął już wycinkę lasu, co świadczy o tym, że Wójt Gminy Oława musiał już wydać temu deweloperowi zgodę na wycinkę drzew i krzewów.

Po wejściu w życie zaskarżonej uchwały przedmiotowy teren, sprzedany deweloperom po cenie 5,46 zł/m2 osiągnie wartość ok. 100,00 zł/m2.

Przy łącznej powierzchni całego terenu wynoszącej ok. 11 ha. w wyniku zaskarżonej uchwały Gmina Oława straci a obaj deweloperzy zyskają łączną kwotę ok. 10,4 mln zł. oraz kolejnych przynajmniej 2 mln zł z tytułu utraconego lasu i niepobrania opłat przewidzianych ustawowo za wycinkę drzew i krzewów, pomijając w tym miejscu wielomilionowe odszkodowania, jakie gmina będzie musiała wypłacić okolicznym mieszkańcom za utratę wartości ich nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.

Stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały uratuje resztę rosnącego jeszcze lasu, spowoduje zalesienie terenu już wykarczowanego i zapobiegnie rażącej niegospodarności gminy a także zapobiegnie lawinie roszczeń odszkodowawczych okolicznych mieszkańców.

 

 1. Naruszenie prawa

Ad. 1.

Art. 5 Konstytucji RP zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Nie można mówić o zrównoważonym rozwoju, jeśli na terenie dużego osiedla mieszkaniowego w zabudowie jednorodzinnej przyległego do lasu chce się ten las wycinać i budować tam „blokowisko” (zabudowa wielorodzinna).

Oczywiście nie może tu być też mowy o ochronie środowiska, skoro wycina się 11 ha lasu, który służy mieszkańcom ww. osiedla nie tylko jako tereny rekreacyjne, ale również jako naturalny bufor oddzielający to osiedle od dużej strefy przemysłowej.

W miejscowości Stanowice, liczącej ok. 1000 mieszkańców osiedlonych w zabudowie jednorodzinnej, istnieje strefa przemysłowa zajmująca obszar ok. 300 ha, na którym osiedliło się ponad 20 potężnych fabryk i zakładów usługowych, które emitują do atmosfery nie tylko nieprzyjemne zapachy, ale również substancje toksyczne w ilościach zagrażających zdrowiu okolicznych mieszkańców. Wycinanie lasu odgradzającego osiedle mieszkaniowe od tej strefy stanowi rażące naruszenie art. 5 Konstytucji RP.

Tym samym zaskarżona uchwała narusza również art. 74 ust. 1, 2 i 4 Konstytucji RP. Przy czym art. 74 ust. 4 Konstytucji RP został naruszony zupełnym zignorowaniem przez Wójta i Radę Gminy Oława dotychczasowych usilnych starań mieszkańców o ochronę lasu w obrębie miejscowości Stanowice bezpośrednio połączonej z miejscowością Marcinkowice.

            Dowód: 1. Pismo do Wójta Gminy Oława z dnia 08.03.2012 r. – załącznik nr 7.
                          2. Prezentacja audiowizualna przedstawiona na posiedzeniu Rady Gminy
                                    Oława w dniu 13.12.2012 r. – załącznik nr 8 (płyta CD – PowerPoint).
                          3. Pismo do radnych Rady Gminy Oława z dnia 13.12.2012 r.
                                   – załącznik nr 9.

Program Ochrony Środowiska Gminy Oława w punkcie 2.11.2 nr 2 mówi o obowiązku ochrony przyrody, polegającej na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. Las jest bezsprzecznie zasobem przyrody w rozumieniu tego przepisu. Zaskarżona uchwała, zamiast zachowywać i odnawiać las, przeznacza ten las pod wycinkę na korzyść budowy blokowiska.

W punkcie 4.3.1. Program Ochrony Środowiska Gminy Oława precyzuje funkcję ochronną lasu i stwierdza, że miejscowość Stanowice należy do miejscowości w Gminie Oława posiadających najmniej lasu. Wycinka lasu w obrębie wsi Stanowice rażąco narusza również ten zapis.

Punkt 6.3. Programu Ochrony Środowiska Gminy Oława stanowi, że do głównych zagrożeń różnorodności biologicznej można zaliczyć wycinanie lasów i pozyskiwanie gruntów pod uprawę, zabudowę lub inną formę użytkowania.

Zaskarżona uchwała stworzyła zagrożenie ochrony środowiska precyzyjnie określone tym zapisem, ponieważ ustala pozyskanie gruntów pod zabudowę kosztem lasu.

 

Ad. 2.

Samorząd gminy jest ustawowym organem Rzeczypospolitej Polskiej, której Konstytucja w art. 21 ust. 1 zobowiązuje jej organy do ochrony własności. Zaskarżona uchwała narusza ten przepis, ponieważ powoduje znaczne obniżenie wartości nieruchomości okolicznych mieszkańców, którzy nabyli działki budowlane w sąsiedztwie lasu, który dodatkowo odgradza ich posesje od strefy przemysłowej emitującej substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP prawo majątkowe dewelopera, który kupił las od gminy nie jako tereny pod zabudowę, lecz jako tereny leśne, nie podlega większej ochronie prawnej, niż prawo majątkowe okolicznych mieszkańców, których nieruchomości mieszkalne znacznie tracą na swojej wartości, podczas gdy nieruchomość dewelopera znacznie zyskuje na wartości, w wyniku zaskarżonej uchwały, która nie jest ustawą w rozumieniu art. 64 ust. 3 Konstytucji RP.

Art. 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w aktualnym brzmieniu stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego oraz że takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Zaskarżona uchwała narusza ten przepis, zezwalając deweloperowi na działania sprzeczne z wcześniejszym przeznaczeniem kupionych przez niego terenów i rażąco naruszające zasady współżycia społecznego na terenie Stanowic i Marcinkowic.

Art. 144 kc wręcz zabrania deweloperowi, przy wykonywaniu jego prawa podejmować działania, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Przepis ten został naruszony tak przez dewelopera, który wystąpił z wnioskiem o przekwalifikowanie terenu leśnego na budowlany i o wycinkę lasu, jak i przez zaskarżona uchwałę, która się do tego bezprawnego wniosku przychyliła.

 

Ad. 3.

Naruszenie art. 5 ust. 1 nr 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w aktualnym brzmieniu, przez zaskarżoną uchwałę polega na nieustaleniu należności do pobrania od dewelopera za przekwalifikowanie gruntów nabytych przez niego jako tereny leśne, na uzbrojone tereny pod zabudowę, bowiem, na skutek zaskarżonej uchwały, tereny te zyskały na wartości prawie dwudziestokrotnie, dodatkowo generując dodatkowy zysk dla dewelopera z wycinki lasu.

Uchwała ta tym samym narusza art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ponieważ umocowała wcześniejszą decyzję Wójta Gminy Oława o sprzedaży terenów leśnych deweloperowi, która stanowiła zarządzenie mieniem komunalnym niezgodnie z przeznaczeniem tego mienia i wbrew obowiązkowi jego ochrony.

Zaskarżona uchwała narusza art. 231 § 1 oraz ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w aktualnym brzmieniu, ponieważ sankcjonuje działanie wójta określone tym przepisem, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego i prywatnego, sprzedając stanowiący własność publiczną las deweloperowi i przedkładając potem Radzie Gminy Oława projekt uchwały o przekwalifikowaniu tego terenu na budowlany. Szkoda interesu publicznego wynika na stracie, jaką w związku z takim postępowaniem ponosi gmina (patrz: ad. 2.), a szkoda interesu prywatnego wynika ze znacznego obniżenia wartości nieruchomości mieszkalnych osiedla w zabudowie jednorodzinnej przyległego do tych terenów.

Uchwała ta narusza ponadto art. 296 kk, ponieważ, podobnie jak powyżej, sankcjonuje postępowanie wójta określone tym przepisem.

 

 1. Interes prawny skarżących

Bezpośrednie naruszenia interesu prawnego mieszkańców Stanowic i przyległych do nich Marcinkowic wynika z tego, że uchwała ta, powoduje:

 1. dewastację środowiska naturalnego, w którym żyją i mieszkają mieszkańcy,
 1. uniemożliwienie mieszkańcom korzystania z rekreacji na przyległych do ich osiedla terenach leśnych, które były do ich dyspozycji, a w chwili kupowania przez nich swoich działek budowlanych, przyległe do osiedla tereny były sklasyfikowane jako tereny leśne-rekreacyjne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 2. zlikwidowanie wielohektarowego naturalnego bufora leśnego między osiedlem mieszkaniowym w zabudowie jednorodzinnej a pobliską strefą przemysłową ze szkodliwymi dla zdrowia emisjami,
 3. wielomilionowe straty z budżetu gminy na korzyść prywatnego dewelopera, co powoduje brak środków w budżecie gminy na niezbędne i konieczne do normalnego życia mieszkańców inwestycje, jak utwardzenie, oświetlenie i wyposażenie w kanalizację deszczową wielu kilometrów dróg na terenach nowych osiedli mieszkaniowych w zabudowie jednorodzinnej, na których od wielu już lat mieszkańcy grzęzną w błocie i niszczą samochody – wójt wielokrotnie już twierdził, że nie utwardza dróg z powodu braku środków,
 4. znaczna utrata wartości nieruchomości mieszkalnych – działki pod zabudowę jednorodzinną mieszkańcy kupili w okolicy lasu, lub wręcz bezpośrednio przy lesie, a po działaniach wójta (sprzedaż terenów leśnych deweloperowi i późniejsze przekwalifikowanie tych terenów na budowlane, pod zabudowę wielorodzinną) mieszkańcy będą mieli w bezpośrednim sąsiedztwie blokowisko, zamiast lasu i nieoddzieloną już lasem zatruwającą powietrze strefę przemysłową.

Powyższe potwierdza dopuszczalność i zasadność niniejszej skargi.

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców
w Stanowicach

     CZŁONEK ZARZĄDU        WICEPREZES ZARZĄDU                    WICEPREZES ZARZĄDU                                                                                                            DS. ORGANIZACYJNYCH                     DS. EKSPERTYZ

     mgr Adam Parys               mgr Jarosław Kochutek              mgr inż. Renata Ziobrowska
(mieszkaniec Stanowic)         (mieszkaniec Stanowic)              (mieszkanka Marcinkowic)


 

                                                                                                          PREZES ZARZĄDU

                                                                                                          Dr Rolf Michałowski

 

 

Załączniki:

Pełnomocnictwa mieszkańców Stanowic i Marcinkowic
Nr 1 - Pismo do Rady Gminy Oława z dnia 29.12.2012 r.

Nr 2 - Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
            przestrzennego Gminy Oława – załącznik do uchwały Rady Gminy
            Oława             nr XXVII/359/2005.
Nr 3 - Załącznik graficzny do uchwały Rady Gminy Oława nr XVIII/215/2004
            z dnia 05.07.2004 r.
Nr 4 - Akt notarialny umowy sprzedaży z dnia 30.09.2009 r.
Nr 5 - Decyzja Wójta Gminy Oława z dnia 08.03.2010 r.
Nr 6 - Wyciąg z Księgi Wieczystej nr WR1O/00050476/6
Nr 7 - Pismo do Wójta Gminy Oława z dnia 08.03.2012 r.
Nr 8 - Prezentacja audiowizualna przedstawiona na posiedzeniu Rady Gminy  Oława
            w dniu 13.12.2012 r. – płyta CD.
Nr 9 - Pismo do radnych Rady Gminy Oława z dnia 13.12.2012 r.

 

***************************

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________

Nad.: SMSM * ul. Słonecznikowa 5 * 55-200 Stanowice

Wojewoda Dolnośląski
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

                                                                                                          Data: 29.12.2012 r.

Wniosek o wstrzymanie wykonania i uchylenie uchwały Rady Gminy Oława

Niniejszym wnosimy o wstrzymanie wykonania i uchylenie uchwały Rady Gminy Oława nr XXXVII/211.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w Gminie Oława.

Uchwała ta rażąco narusza prawo i tak:

 1. W zakresie ochrony środowiska:

art. 5 w powiązaniu z art. 74 ust. 1, 2 i 4 Konstytucji RP,

art. 127 ust. 2 nr 6 i 7 ustawy Prawo ochrony środowiska,

pozycje: 2.11.2, 4.3.1, 6.3 Programu Ochrony Środowiska Gminy Oława.

 1. W zakresie ochrony własności prywatnej:

art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP,

art. 5 i art. 144 ustawy Kodeks cywilny.

 1. W zakresie narażenia budżetu gminy na straty i w zakresie niegospodarności:

art. 5 ust. 1 nr 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

art. 231 § 1 oraz art. 296 ustawy Kodeks karny,

 

Konieczne jest bezzwłoczne wstrzymanie wykonania przedmiotowej uchwały w celu

uniknięcia nieodwracalnych skutków

w postaci bezpodstawnej wycinki ok. 4,5 ha lasu.

 

Uzasadnienie

Ad. 1.

Przedmiotowa uchwała powoduje bezprawne usankcjonowanie dokonanej już wycinki ok. 6,5 ha lasu oraz umożliwia wycinkę kolejnych ok. 4,5 ha istniejącego jeszcze lasu.

Las ten stanowi jedyny obszar leśny w obrębie wsi Stanowice, połączonej ze wsią Marcinkowice, będący nie tylko elementem środowiska podlegającym ochronie konstytucyjnej i ustawowej, ale również naturalnym buforem pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Stanowicach i Marcinkowicach a strefą przemysłową w Stanowicach, emitującą śmierdzące i toksyczne wyziewy zanieczyszczające atmosferę (kompozyty, galwanizernia itp.).

 

Ad. 2.

Mieszkańcy kupili swoje działki bezpośrednio lub pośrednio przy 11 hektarowym kompleksie leśnym, oddzielającym ich domostwa od pobliskiej strefy przemysłowej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący w tym okresie potwierdzał, że jest to teren leśny.

Po wejściu przedmiotowej uchwały w życie, zamiast lasu, będą na tym terenie budowane domy wielorodzinne, a las zniknie całkowicie. Nieruchomości mieszkalne położone w sąsiedztwie terenów objętych przedmiotową uchwałą stracą znacznie na swojej pierwotnej wartości.

 

Ad. 3.

Przedmiotowa uchwała obejmuje dwa obszary.

Jeden, to ok. 6,5 ha, który Wójt Gminy Oława sprzedał pewnemu deweloperowi po cenie ok. 5,50 zł/m2, kiedy jeszcze rósł tam las i kiedy teren ten był sklasyfikowany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako las. Po tej sprzedaży Wójt Gminy Oława zezwolił temu deweloperowi na wycinkę dużej powierzchni lasu (drzew i krzewów), bez pobrania ustawowo przewidzianych opłat i przekwalifikował ten teren na tzw. tereny różne, również nie pobierając od tego dewelopera żadnych opłat ani dopłat.

Przedmiotowa uchwała klasyfikuje ten teren jako budowlany, pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową, co powoduje wzrost wartości tego terenu do przynajmniej ok. 65,00 zł/m2, przy czym oferowane w tej okolicy działki budowlane osiągają ceny nawet ponad 100,00 zł/m2.

W związku z tym deweloper zyskuje na tej uchwale, a gmina traci, kwotę przynajmniej ok. 3,9 mln zł.

Ponadto, w związku z zezwoleniem na wycinkę drzew i krzewów na tym terenie, bez pobrania ustawowych opłat, gmina straciła, a deweloper zyskał kwotę w wysokości przynajmniej 1 mln zł.

Wcześniej (przed sprzedażą tego terenu deweloperowi) Wójt Gminy Oława wyciął na tym terenie duży obszar lasu (ok. 600 drzew i krzewów) bez zezwolenia Starosty Powiatu Oławskiego, za co na Gminę Oława została nałożona kara w wysokości ok. 1,1 mln zł.

Drugi obszar objęty przedmiotową uchwałą, porośnięty jeszcze gęstym dorodnym lasem, stanowi przedłużenie obszaru, na który las został już wycięty. Również ten obszar został wcześniej sprzedany deweloperowi, a przedmiotową uchwałą został przekwalifikowany na teren budowlany, pod mieszkaniową zabudowę wielorodzinną.

Podobnie, jak w wypadku pierwszego obszaru, Gmina Oława straciła na tym przynajmniej ok. 2,7 mln zł.

W sumie straty Gminy Oława i jednocześnie zyski deweloperów związane z podjęciem przedmiotowej uchwały wynoszą przynajmniej ok. 7,6 mln zł. Ponadto uchwała ta sankcjonuje wcześniejszą nielegalną wycinkę, chociaż kara zapłacona przez gminę powinna być przeznaczona na powtórne zalesienie tego terenu, co uchroniłoby gminę przed roszczeniami odszkodowawczymi mieszkańców, których nieruchomości straciły na wartości z powody wycinki lasu.

Przedmiotowa uchwała, naruszając prawa własności mieszkańców (patrz ad. 2.), naraża budżet gminy na dalsze wielomilionowe straty z tytułu roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości położonych w pobliżu terenów objętych przedmiotową uchwałą.

 

Wobec powyższego, wykonanie przedmiotowej uchwały powinno zostać bezzwłocznie wstrzymane, a po dokładnym sprawdzeniu postawionych tu zarzutów uchwała ta powinna zostać uchylona.

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców
w Stanowicach

CZŁONEK ZARZĄDU             WICEPREZES ZARZĄDU                       WICEPREZES ZARZĄDU   
                                                    DS. ORGANIZACYJNYCH                               DS. EKSPERTYZ

 

  mgr Adam Parys                  mgr Jarosław Kochutek              mgr inż. Renata Ziobrowska
(mieszkaniec Stanowic)         (mieszkaniec Stanowic)              (mieszkanka Marcinkowic)


 

                                                                                                           PREZES ZARZĄDU

                                                                                                          Dr Rolf Michałowski

Załączniki:

Pełnomocnictwa mieszkańców Stanowic i Marcinkowic

 

*****************************

Lista radnych Rady Gminy Oława, którzy mimo indywidualnie doręczonych im niżej podanych informacji i informacji zawartych w naszej prezentacji z dnia 13 grudnia b.r. zagłosowali za przyjęciem  tej rażąco naruszającej prawo uchwały.

To oni zagłosowali za dewastacją lasów w obrębie wsi Stanowice !

To oni zagłosowali za wzbogaceniem się dewelopera na koszt gminy na przynajmniej 6 milionów złotych !

To oni zagosowali za utratą wartości wielu prywatnych nieruchomości (domy jednorodzinne) w okolicy lasu !    

1. Bubała Paweł

2. Chomicki Zbigniew

3. Czapla Bogusław

4. Kołodziej Maria

5. Księżopolska Mirosława

6. Łagodziński Bogumił

7. Mądrzyk Kazimierz

8. Michałowski Mariusz

9. Niewodniczański Tomasz

10. Olech Weronika

 

Pismo wysłane osobiście do każdego radnego i każdej radnej Rady Gminy Oława przed głosowaniem wójtowego projektu uchwały o przekwalifikowaniu gruntów leśnych na budowlane, pod wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe:

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: SMSM * ul. Słonecznikowa 5 * 55-200 Stanowice

Radni Rady Gminy Oława
55-200 Oława

Data: 13 grudnia 2012 r.

Dot. posiedzenia Rady Gminy w dniu 13 grudnia 2012 r.

 

Szanowny Panie (Pani) Radny (Radna),

 

w uzupełnieniu do dzisiejszej dyskusji na posiedzeniu Rady Gminy Oława pragniemy zająć stanowisko do wypowiedzi właściciela działki, która uchwałą Rady Gminy ma zostać przekwalifikowana za tereny pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową, jak również do wypowiedzi Inspektora ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Oława, mgr inż. Artura Batóra.

Obecny na tym posiedzeniu Dr Rolf Michałowski, który zaprezentował Wysokiej Radzie nasze stanowisko, nie miał już możliwości do obszerniejszej odpowiedzi na uwagi i zarzuty wniesione przez te osoby po prezentacji naszego stanowiska.

 

 

 1. Klasyfikacja działki w chwili jej sprzedaży

Nieprawdą jest twierdzenie, że nowy właściciel kupił tę działkę (nr 494/780) jako tereny różne.

Załączona do niniejszego pisma notarialna umowa sprzedaży tej działki potwierdza, że Gmina Oława sprzedała mu „działkę nr 494/780, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego, jako tereny lasów i dolesień, oznaczoną symbolem ZL 2”.

Nowy właściciel tej działki wprowadził Wysoką Radę tą wypowiedzią świadomie w błąd, chcąc wpłynąć w ten sposób na radnych, żeby zagłosowali za przyjęciem uchwały o przekwalifikowaniu tej działki na tereny pod zabudowę.

 

 

 1. Nawożenie ziemi z gruzem

Nieprawdą jest twierdzenie, że na działkę nr 494/780 nawieziono ziemię jedynie w celu zasypania dołów na tej działce, sięgających 7 metrów głębokości, czyli jedynie w celu wyrównania terenu, jak twierdził jej właściciel.

Przedstawiona na dzisiejszym posiedzeniu dokumentacja fotograficzna (do wglądu w sekretariacie Rady Gminy) pokazuje wyraźnie nawożenie olbrzymich ilości ziemi z gruzem na płaskie powierzchnie tej działki. Nie ma tu znaczenia, czy jednocześnie zasypano jakieś doły w głębi działki. Decydującym jest fakt znacznego podniesienia poziomu gruntu tej działki.

 

 

 1.  Infrastruktura

Nieprawdą jest twierdzenie, że przedmiotowa działka posiada już pełną infrastrukturę dla budowy domów mieszkalnych.

Ani na działce nr 494/780 ani na tej sąsiedniej, na której rośnie jeszcze dorodny las, nie ma żadnej infrastruktury. Infrastruktura ta musi dopiero zostać zbudowana (kanalizacja, wodociąg, gaz, energia elektryczna) i to gmina będzie musiała sfinansować budowę tej infrastruktury, nie jej aktualny właściciel.

 

 

 1. Ekologiczna budowa z zachowaniem drzewostanu

Zapewnienia nowego właściciela zalesionej jeszcze działki, że zbuduje tam :”ekologiczne” domy wielorodzinne, zachowując istniejący tam drzewostan, są nierealne.

Jak widać to na zdjęciach w zaprezentowanej na posiedzeniu dokumentacji (można ponadto obejrzeć to w naturze), na działce tej rośnie gęsty las ze starym drzewostanem. Jakakolwiek budowa na tym terenie, bez masowej wycinki lasu jest zupełnie niemożliwa.

Każdy inwestor, tutaj deweloper, kieruje się w swoich przedsięwzięciach wyłącznie zyskiem, jaki będzie mógł uzyskać z inwestycji i to jest właściwe, zdrowe podejście do sprawy, bo na tym polega wszelka prywatna działalność gospodarcza. Zatem obietnice prywatnego inwestora o stworzeniu osiedla „ekologicznego”, czy wręcz parku, na jego koszt, można włożyć między bajki.

Tenże inwestor, związany z gminą odpowiednia umową, nie wywiązał się z tej umowy i nie wykonał nasadzeń drzew.

 

 

 1. Rzekomo spóźnione zastrzeżenia

Nieprawdą jest twierdzenie, że jest już za późno na zastrzeżenia i sprzeciwy w sprawie przekwalifikowania obu działek (tej z już wykarczowanym lasem i tej na której las jeszcze rośnie), na tereny pod zabudowę.

Radni mogą po prostu albo zagłosować przeciw przyjęciu uchwały o przekształceniu obu działek, albo wstrzymać się od głosu. Nikt, ani nic nie jest w stanie zmusić radnych do głosowania za przyjęciem tej uchwały, jeśli nie są przekonani o jej słuszności i zgodności z obowiązującym prawem.

Konsekwencje niespełnienia życzeń nowych właścicieli tych działek będzie ponosił wójt, przy czym gmina nie powinna być na tym stratna.

Wyjściem jest np. przekwalifikowanie działki, na której las jest już wycięty, pod warunkiem dokonania przez jej właściciela dopłaty równoważącej utracony las. W wypadku działki (zbiory działek), na których rośnie las, jedynym wyjściem jest unieważnienie transakcji sprzedaży tego terenu.

 

 

 1.  Niezgodność projektu uchwały z obowiązującym prawem

Twierdzenia Inspektora ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Oława, mgr inż. Artura Batóra, jakoby cały dotychczasowy przebieg wydarzeń związany z ww. działkami, miałby być zgodny z obowiązującym prawem, są niezgodne z prawdą.

Nie może być bowiem prawdą, że prawo miałoby zezwalać wójtowi i Radzie Gminy na bezkarne dewastowanie terenów zielonych i na narażanie gminy na wielomilionowe straty, na korzyść pojedynczych przedsiębiorców.

Ewentualne podjęcie uchwały o przekształceniu ww. działek na tereny budowlane byłoby obarczone wszystkimi dotychczasowymi nieprawidłowościami i stanowiłoby rażące naruszenie obowiązującego prawa i tak:

•Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

•Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

•Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (w tym Program Ochrony
  Środowiska Gminy Oława)

•Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

•Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

•Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

•Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ponadto podjęcie takiej uchwały stanowiłoby zaaprobowanie rażącej niegospodarności wójta, która jest czynem karalnym - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

 

 

 1. Częściowo zalesiona działka przeznaczona na sprzedaż pod elektrownię solarną

Nieprawdą jest twierdzenie, że inwestor, który zdecydował się już na zakup 14 hektarowej, częściowo zalesionej działki i na przeznaczenie jej pod budowę elektrowni słonecznej „Photovoltaik”, zrobi z tego terenu park.

Takie instalacje wymagają olbrzymich powierzchni, które są całkowicie zabudowywane płytami z modułami solarnymi. Cała instalacja będzie ogrodzona i mieszkańcy nie będą mieli wstępu na ten teren. Nie może być zatem mowy o żadnym parku, a teren zostanie ogołocony z wszelkiej roślinności.

Twierdzenie to jest tym bardziej niewiarygodne, że jego autorem nie jest ten inwestor, tylko właściciel działki nr 494/780, która z przedsięwzięciem „Photovoltaik” nie ma nic wspólnego.

Nieprawdą jest również, jakoby takie wielkopowierzchniowe instalacje solarne nie wymagały żadnych urządzeń do magazynowania energii. Wobec niemożliwości utrzymania stałego obciążenia, a także wahań w wytwarzaniu energii elektrycznej, spowodowanych różnym nasłonecznieniem, a także brakiem nasłonecznienia w porze nocnej, istnieje konieczność czasowego magazynowania wytworzonej i nieodebranej bezpośrednio energii elektrycznej i oddawania jej w czasie większego obciążenia lub w nocy.

W tego typu instalacjach aktualnie stosowane są baterie akumulatorów litowo-jonowych, lub ołowiowo-żelowych. Przy dużych instalacjach, są to również odpowiednio duże baterie, które zawsze stanowią zagrożenie skażenia środowiska.

 

 

 1. Trwające postępowania

Jak już informowaliśmy, kwestia dewastacji lasów w Obrębie Stanowic, jest przedmiotem postępowania karnego z powodu podejrzenia możliwości korupcji i niegospodarności, a także przedmiotem postępowania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Podjęcie przedmiotowej uchwały przed prawomocnym zakończeniem tych postępowań jest nie tylko niewskazane, lecz może także okazać się czynem karalnym.

 

 

 1. Możliwość odwołania Wójta i Rady Gminy w drodze referendum

Jak Państwo mogli się przekonać na bazie naszej prezentacji, na Janie Kownackim, pełniącym obowiązki wójta, a wcześniej pełniącym obowiązki doradcy wójta ds. inwestycji, ciążą bardzo poważne zarzuty. Do tego dochodzi jeszcze badana aktualnie afera dotycząca budowy kanalizacji i tzw. afera sportowo-wyborcza.

Jeśli radni Rady Gminy Oława dalej będą głosować za przyjęciem uchwał niszczących środowisko naturalne gminy i tolerujących niegospodarność wójta, nasze Stowarzyszenie będzie zmuszone do zainicjowania postępowania dotyczącego przeprowadzenia referendum mającego na celu odwołanie Wójta i Rady Gminy.

Nasze Stowarzyszenie spełnia przesłanki prawne do zainicjowania przeprowadzenia takiego referendum, ponieważ jest organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną, której statutowym terenem działania jest co najmniej obszar Gminy Oława.

Podstawą prawną zainicjowania i przeprowadzenia takiego referendum jest art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 170 Konstytucji RP a także art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.

Zarząd Stowarzyszenia traktuje kwestię podjęcia lub odrzucenia uchwały o przekwalifikowaniu gruntów leśnych na grunty pod zabudowę jako przysłowiową kroplę, która może przelać kielich goryczy ufundowany mieszkańcom przez Wójta przy aprobacie Rady Gminy.

                                                                                       Z poważaniem

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców
w Stanowicach

                                                      WICEPREZES ZARZĄDU                      PREZES ZARZĄDU
                                                              DS. EKSPERTYZ

                                                      mgr inż. Renata Ziobrowska                Dr Rolf Michałowski
 

 

Załącznik: kopia aktu notarialnego z dnia 30.09.2009 r. (kopia jest zmanipulowania – czyste pola zamiast tekstu - przez Urząd Gminy Oława)