Budowa krytego basenu w Oławie

 

Budowa krytego basenu w Oławie
(„Termy Jakuba”),
mimo jej zakończenia już rok temu,
odsłania nowy skandal.

 

16 stycznia 2014 r.

 

Upadły generalny wykonawca (ABM SOLID S.A. z Tarnowa), mimo otrzymania od Miasta zapłaty za wszystkie roboty, nie wypłacił należnego wynagrodzenia niektórym podwykonawcom.

Podwykonawcy zwrócili się więc do Miasta (inwestora) o zapłatę, a jak Miasto odmówiło, zaskarżyli Miasto Oławę o zapłatę w sumie ok. 1,25 mln zł i wygrali. Sąd skazał Miasto na zapłatę tej kwoty, chociaż generalny wykonawca tę zapłatę już od Miasta otrzymał.

Rada Miejska musiała przesunąć fundusze z innych celów na podwójną zapłatę za te same roboty przy budowie basenu.

Mieszkańcy Oławy są zbulwersowani i podejrzewają brak należytego nadzoru nad inwestycją ze strony Starosty i jego urzędników.

SMSM zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa.

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Rejonowa w Oławie
ul. 1 Maja 41

55-200 Oława

 
 

Data: 16 stycznia 2014 r.
Nasz znak: K-61101
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

 

Zawiadomienie
o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa

 

Występując w charakterze statutowego reprezentanta pokrzywdzonych mieszkańców, niniejszym zawiadamiamy, że istnieje podejrzenie możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych przez osoby, które przygotowywały i nadzorowały inwestycję budowy krytego basenu pływackiego w mieście Oława (tzw. Termy Jakuba) z ramienia władz miasta Oława, na szkodę mieszkańców Oławy jak i na szkodę interesu publicznego, a także podejrzenie możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa przez osoby odpowiedzialne z ramienia generalnego wykonawcy – firmy ABM Solid S.A., z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Bartla 3.

Podejrzenie dotyczy dwukrotnej zapłaty z budżetu miasta za te same roboty przeprowadzone przy budowie ww. basenu, raz na rzecz generalnego wykonawcy i drugi raz na rzecz jego podwykonawców.

Jak poinformowali nas mieszkańcy Oławy, którzy chcą zachować anonimowość, po upadłości głównego wykonawcy ww. basenu, firmy „ABM Solid”, niektórzy podwykonawcy, którzy wykonali zlecone im prace, zażądali zapłaty od inwestora (Miasto Oława), ponieważ generalny wykonawca, mimo otrzymania zapłaty za te roboty od inwestora, nie wywiązał się ze swoich płatności wobec podwykonawców.

Wobec odmowy zapłaty przez inwestora podwykonawcy ci wystąpili z powództwem cywilnym przeciwko inwestorowi i sąd zasądził od inwestora zapłatę kwoty ok. 1,25 mln zł na rzecz tych podwykonawców.

Dopuszczenie do takiej sytuacji, że umowa inwestora z generalnym wykonawcą nie zabezpiecza ani podwykonawców przed niewypłacalnością lub nieuczciwością generalnego wykonawcy ani inwestora przed koniecznością podwójnej zapłaty (raz na rzecz generalnego wykonawcy i drugi raz na rzecz podwykonawców, którym generalny wykonawca nie zapłacił) w wypadku niewypłacalności lub nieuczciwości generalnego wykonawcy, generuje podejrzenie możliwości niedopełnienia obowiązków służbowych przez osoby odpowiedzialne z ramienia inwestora, jak w tym wypadku np. Burmistrz i odpowiedni urzędnicy Urzędu Miasta, prawnik opiniujący umowę, inżynier kontraktu itd.

Do przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych mogło dojść również w trakcie realizacji inwestycji, ponieważ Burmistrzowi były zgłaszane fakty niewywiązywania się generalnego wykonawcy z płatności wobec podwykonawców, a ogłoszona w trakcie realizacji inwestycji upadłość generalnego wykonawcy zobowiązywała inwestora do szczególnej staranności w zakresie monitorowania płatności, tak na rzecz generalnego wykonawcy, jak i na rzecz podwykonawców.

            Dowód: 1. Zeznanie świadka: Mieczysław Koprowski (Radny Rady
                                Miejskiej),
                                Rada Miejska Oławy, Ratusz – Rynek 1, 55-200 Oława.
                           2. Zeznanie świadka: Franciszek Październik (Burmistrz Miasta
                                Oława)
                                 Urząd Miejski, Ratusz – Rynek 1,, 55-200 Oława
                           3. Zeznanie świadka: Paweł Gwiazdowicz (Radny Rady Miejskiej),
                                Rada Miejska Oławy, Ratusz – Rynek 1, 55-200 Oława

Ponadto osoby odpowiedzialne z ramienia generalnego wykonawcy za brak zapłaty podwykonawcom, mimo otrzymania zapłaty za roboty wykonane przez podwykonawców i odebrane przez inwestora, mogły dopuścić się przestępstwa oszustwa.

Więcej szczegółów podaje publikacja tygodnika „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie” w wydaniu nr 3/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. na str. 2.

Skrót tej publikacji i komentarze mieszkańców Oławy można pobrać pod linkiem:

http://gazeta-olawa.pl/artykul-6164-podwykonawcy-wygrali-z-samorzadem.html

Szkoda wyrządzona mieszkańcom Miasta Oława polega na pozbawieniu ich środków budżetowych, które były przeznaczone na budowę lub remonty miejskiej infrastruktury albo inne cele służące mieszkańcom.

Szkoda wyrządzona interesowi publicznemu polega na narażeniu budżetu Miasta Oława na bardzo wysokie straty (ok. 1,25 mln. zł) związane z podwójną zapłatą za te same prace wykonane na rzecz Miasta Oława.

Dodatkowa szkoda wyrządzona interesowi publicznemu polega na dalszych stratach poniesionych przez budżet Miasta Oława na koszty procesów sądowych, które mogły być z góry były skazane na niepowodzenie, ponieważ Kodeks cywilny zupełnie jednoznacznie określa odpowiedzialność finansową inwestora za wynagrodzenia dla podwykonawców i ustawowo unieważnia odmienne postanowienia umów (art. 6471 k.c.).

Zachodzi zatem podejrzenie, że Burmistrz Miasta Oława, odmawiając zapłaty podwykonawcom za wykonane przez nich roboty i odebrane przez inwestora, mógł nie dopełnić obowiązków służbowych, powodując straty związane z powództwami cywilnymi podwykonawców i procesami.

W wypadku wszczęcia śledztwa wnosimy o odstąpienie od wzywania i przesłuchiwania członków zarządu naszego Stowarzyszenia w charakterze świadków, bowiem nie posiadają oni żadnej wiedzy wykraczającej poza tę przekazaną w niniejszym zawiadomieniu i pochodzącą jedyne ze zgłoszeń mieszkańców i z ogólnie dostępnych informacji internetowych. Członkowie zarządu Stowarzyszenia nie są w tej sprawie świadkami.

Stowarzyszenie występuje w tej sprawie w roli przedstawiciela mieszkańców Miasta Oława, co zostało uregulowane statutem Stowarzyszenia zatwierdzonym przez sąd (punkt 11. lit. g) w powiązaniu z punktem 3. statutu).

            Dowód: Statut Stanowicko-Marcinkowickiego Stowarzyszenia Mieszkańców,
                            do pobrania na stronie internetowej:
                            http://stanowice-marcinkowice.npage.de/statut.html

Przesłuchanie członków zarządu Stowarzyszenia dla czystej formalności wydaje się być również zbędne, ponieważ niedopełnienie obowiązków służbowych i oszustwo, będące przedmiotem ewentualnego śledztwa, są ścigane z urzędu i do ścigania tych przestępstw wystarczy powzięcie przez prokuraturę wiadomości o ich podejrzeniu, nawet na podstawie anonimowego zawiadomienia, jeśli zawarte w zawiadomieniu informacje wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.

 

                                                     Za Zarząd SMSM

     PREZES ZARZĄDU    

                        Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski