Budowa Szkoły Specjalnej w Oławie

 

Po kilkuletnich już przepychankach między Starostwem Powiatowym a Miastem Oława w sprawie budowy Szkoły Specjalnej w Oławie padło uzgodnione już na początku roku 2013 finansowanie tej budowy i nie bardzo wiadomo, kogo za to winić, Starostę, czy Burmistrza.  Rodzice, których gniew skierowany jest przede wszystkim przeciwko Burmistrzowi Oławy, są zdesperowani i grożą okupacją urzędów.  

SMSM stara się wyjaśnić ten dylemat i przedstawić propozycje, które rozwiążą problem i rozładują olbrzymie napięcia społeczne.

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
_______________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Starosta Powiatu Oława
Sz. Pan Zdzisław Brezdeń - osobiście
ul. 3 Maja 1

55-200 Oława

 

Data: 06 maja 2014 r.
Nasz znak: AI-6210
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Szanowny Panie Starosto,

w związku z konfliktem Starosty z Burmistrzem Oławy w sprawie finansowania budowy szkoły specjalnej i związanymi z tym gwałtownymi protestami mieszkańców, z zapowiedziami okupowania urzędów włącznie, wnosimy o udzielenie nam, w ramach udostępnienia informacji publicznej, wyczerpujących odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Kto imiennie podał do wiadomości publicznej i umieścił w umowie z Miastem Oława fałszywy szacunek kosztów budowy szkoły specjalnej, w wysokości 13,6 mln zł ?
  2. Kto imiennie dokonał tego szacunku, który okazał się fałszywy, bo dziś mówi się publicznie o 20 mln zł, czyli o ok. 50% więcej ?
  3. W jaki sposób osoby te zostały ukarane i jakie kroki podjęto, aby taka sytuacja się nie powtórzyła ?
  4. Jakie kroki podjęto, aby wygospodarować, lub uzyskać środki w wystarczającej wysokości na budowę szkoły specjalnej ? Trudno bowiem wymagać od Rady Miasta i od Burmistrza, żeby zaakceptowali nagły wzrost szacunkowej kwoty kosztów budowy aż o ok. 50%. Jeśli szacunek, który musi być sporządzony zgodnie z zasadami sztuki kosztorysowej, okazuje się być tak dalece nietrafiony, to Starostwo musi ponieść konsekwencje indolencji swoich urzędników i krótkoterminowo wygospodarować lub pozyskać z zewnątrz brakujące środki.

Wobec zaistniałego poważnego kryzysu społecznego, prosimy o udzielenie nam tych odpowiedzi w czasie znacznie krótszym, niż maksymalny ustawowo dopuszczalny termin.

                                                    Z poważaniem

    PREZES ZARZĄDU     

                      Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski

 

Odpowiedź Starosty:

Nasza odpowiedź i powstałe wątpliwości:

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Starosta Powiatu Oława
Sz. Pan Zdzisław Brezdeń - osobiście
ul. 3 Maja 1

55-200 Oława

 

 

Data: 21 maja 2014 r.
Nasz znak: AP-6210
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

Nasze pismo nr AI-6210 z dnia 06.05.2014
Państwa pismo nr IZP.033.3.2014 z dnia 16.05.2014

 

Szanowny Panie Starosto,

 

bardzo uprzejmie dziękujemy za wyczerpującą i rzeczową odpowiedź na nasze pytania. Naszą uwagę zwróciła jednak pewna nieścisłość w tej informacji. Wynika z niej bowiem, iż ten 50 procentowy wzrost kosztów budowy pomiędzy pierwotnym szacunkiem z roku 2009 a ostatecznym kosztorysem z roku 2013 powstał w wyniku upływu czasu.

Z wielu oficjalnych statystyk wynika jednak, że ogólnie koszty budowy (materiały budowlane, materiały instalacyjne, robocizna, praca sprzętu itd.) na tej przestrzeni czasu pozostały na tym samym poziomie, a częściowo nawet zmalały, a nie wzrosły. Dla przykładu odsyłamy do materiałów z konferencji „Rynek budowlany oraz ceny – w badaniach i statystyce, 2013 r.” link:

http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=14973

W roku 2014 koszty i ceny w budownictwie uległy dalszej obniżce:

http://www.raportsekocenbud.pl/fileadmin/user_upload/raportsb/cenyikoszty/konferencja%20luty/Sekocenbud-budownictwo%20w%202013%20roku.pdf

To oznacza, że ten 50 procentowy skok planowanych kosztów budowy musi mieć swoją przyczynę albo w nietrafnych założeniach projektowych zleceniodawcy (Starostwa?), na bazie których firma P.H.U. „MAG” Alfred Michno opracowała kosztorys szacunkowy, albo biuro to źle wykonało zleconą usługę. Innej możliwości przynajmniej na razie nie widzimy.

Prosimy zatem bardzo uprzejmie o ponowne przeanalizowanie tego problemu i o powiadomienie nas o wyniku Państwa ustaleń i o wyciągniętych konsekwencjach, bowiem przy pierwszej możliwości ktoś musiał bardzo poważnie sknocić założenia projektowe, a przy drugiej miałaby miejsce wadliwa realizacja zamówienia publicznego.

Mamy ponadto problem z interpretacją części Państwa odpowiedzi na nasze pytanie nr 4 (przedostatni akapit Państwa pisma). Według posiadanej przez nas wiedzy Miasto Oława nie wycofało się ze zobowiązania w przedmiocie 50 % współfinansowania tej inwestycji, lecz jedynie nie zaakceptowało nowej kwoty odpowiadającej tym 50%, będącej o połowę wyższej od przyjętego w tym zobowiązaniu szacunku. Prosimy zatem o wyjaśnienie tej kwestii, abyśmy mogli rzetelnie poinformować miejscową społeczność o tym, gdzie leży problem, bo opinie są różne i, jak już wspomnieliśmy w naszym piśmie z dnia 06.05.2014, prowadzą do olbrzymich napięć społecznych, które chcielibyśmy rozładować, w interesie wszystkich zainteresowanych.

Bazując na powyższym, bardzo uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości przyjęcia od Miasta Oława zobowiązania na kwotę deklarowaną w porozumieniu z dnia 08.01.2013, bez żadnych targów dotyczących jej wysokości, aby w ten sposób natychmiast zamknąć portfel finansowania własnego, potrzebny do ubiegania się o dofinansowanie, czy to z programów LEMUR, PFRON, czy z programów unijnych 2014-2010, czy innych źródeł.

Zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, że Miasto Oława jest rządzone przez przeciwnika politycznego, jednak w tak ważnej sprawie różnice polityczne nie powinny być rozgrywane kosztem społeczeństwa. Społeczeństwo poczuło się oszukane, więc do rozładowania tego napięcia potrzebne jest ustalenie i przykładne ukaranie winnych oraz wiarygodne i precyzyjne plany na szybkie i skuteczne rozwiązanie.


                                                Z wyrazami szacunku

    PREZES ZARZĄDU     

                    Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski