DEKALOG dla RADNYCH

 

10 Przykazań Wyborców dla Radnych

 

Szanowni Państwo Radni!

Chcielibyśmy Państwu przypomnieć, że najwyższą władzą w gminie, mieście czy powiecie nie jest wójt, burmistrz, czy starosta ani Urząd Gminy, Miasta, czy Starostwo Powiatowe lecz Rada Gminy, Miasta, Powiatu. Podobnie jak najwyższą władzą w państwie nie jest premier, ani nawet prezydent, lecz Sejm.

Jednocześnie chcielibyśmy Państwu przypomnieć, że kandydując na radnych i przyjmując mandat radnego, przyjęli Państwo na siebie olbrzymią odpowiedzialność za absolutnie wszystko, co się dzieje w gminie, mieście czy powiecie i zobowiązali się Państwo do wykonywania bardzo trudnej i bardzo czasochłonnej pracy, bez której nie da się sprostać temu zadaniu.

Państwa zadaniem jest reprezentowanie i wykonywanie woli społeczności, która Państwa wybrała, a nie woli organów administracji. To jest podstawową zasadą demokracji. To Państwo, w imieniu społeczności, decydują o tym, jakie pomysły wójta, burmistrza czy starosty i ich administracji zostaną wprowadzone w życie, a jakie nie.

Dlatego też przygotowaliśmy

 

„Dekalog”
dla radnych Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej,

 

w którym wyborcy radnym swoim przykazują:

 

  1. podjęcie intensywnej pracy w komisjach, nie ograniczając się do analizy projektów uchwał przedkładanych Państwu przez administrację Urzędu Gminy, Miasta czy Starostwa, lecz podejmując również własne inicjatywy legislacyjne, wynikające z rozmów z miejscową społecznością i z własnych bacznych obserwacji stanu rzeczy w gminie, w mieście czy w powiecie.
  2. szczegółowe zapoznawanie się z treścią projektów uchwał przedkładanych Państwu przez administrację wójta, burmistrza czy starosty, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym – nie może być tak, że projekt skomplikowanej i obszernej uchwały jest Państwu przedkładany na 3-4 dni przed głosowaniem,
  3. konsultowanie wszystkich, dla Państwa niezrozumiałych lub budzących wątpliwości treści przedkładanych Państwu projektów uchwał, z niezależnymi specjalistami, bowiem żadne z Państwa nie jest specjalistą we wszystkich dziedzinach występujących w uchwałach,
  4. konsultowanie wszystkich ważnych dla miejscowej społeczności projektów uchwał z Państwa wyborcami,
  5. głosowanie za przyjęciem tylko tych uchwał, co do których są Państwo absolutnie pewni, że służą ogółowi społeczności,
  6. głosowanie przeciw przyjęciu uchwał, do których słuszności mają Państwo zastrzeżenia, lub których nie zdążyli Państwo dokładnie przeanalizować i skonsultować ze specjalistami i z miejscową społecznością, bo dano Państwu na to zbyt mało czasu, lub uniemożliwiono Państwu konsultacje z niezależnymi specjalistami,
  7. regularne spotkania z miejscową społecznością i dyskutowanie aktualnych problemów,
  8. systematyczne kontrolowanie pracy administracji gminy, miasta, czy powiatu (urzędników) pod względem wykorzystania czasu pracy i efektywności, organizacji pracy, podejścia do interesantów, itp.; tą kontrolą powinna zająć się oddzielna komisja Rady Gminy, Miasta, czy Powiatu; płace i koszty świadczeń socjalnych pracowników administracji samorządowej pochłaniają często znaczną część budżetu gminy, nie zawsze zasadnie.
  9. objęcie szczególną troską i kontrolą wszelkich wydatków związanych z zamówieniami publicznymi i z obrotem nieruchomościami będącymi własnością gminy, miasta, czy powiatu, bowiem jest to sfera szczególnie korupcjogenna,
  10. objęcie szczególną troską, kontrolą i inicjatywą pozyskiwania dochodów przez Urząd Gminy, Miasta czy Starostwo.

Naszym radnym zakomunikowaliśmy, że będziemy bacznie obserwować wszystkie głosowania na sesjach i że postawimy przed sądem każdego z tych radnych, który, wbrew interesowi miejscowej społeczności i wbrew zdrowemu rozsądkowi, będzie głosować za przyjęciem projektów uchwał szkodzących ogółowi miejscowej społeczności, bo takie zachowania będą generowały podejrzenia możliwości korupcji.

Życzymy Państwu wielu sukcesów w naprawie naszego schorowanego państwa, bowiem tylko oddolna naprawa ma szanse powodzenia.

Tak Wam dopomóż Bóg.

                                                                       Z wyrazami głębokiego szacunku

                                                                           Stanowicko-Marcinkowickie
                                                        Stowarzyszenie Mieszkańców w Stanowicach

 

P.S.

„Nie trzeba kłaniać się okolicznościom, a prawdom kazać, by za drzwiami stały.”
                                                                                   Cyprian Kamil Norwid

„Bo wbrew wszem intratnym okolicznościom, prawdy, tak czy siak, zawsze zwyciężały.”
                                                                                  „Uczciwy”