Deklaracja członkowska

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców
Organizacja pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________
 
Deklaracja członkowska
Ja, niżej podpisany(a)
imię i nazwisko________________________________________________________
tytuł akademicki/zawodowy ______________________________________________
adres ________________________________________________________________
PESEL________________________________
telefony ______________________________________________________________
e-mail ________________________________________________________________
zawód ________________________________________________________________
deklaruję niniejszym przystąpienie do Stanowicko-Marcinkowickiego Stowarzyszenia Mieszkańców w Stanowicach, w charakterze członka zwyczajnego.
Zobowiązuję się do przestrzegania statutu Stowarzyszenia i deklaruję chęć brania czynnego udziału w przedsięwzięciach Stowarzyszenia.
Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, proszę o przydzielenie mnie do następującego zespołu:
o   Zespół ds. zbierania informacji o problemach mieszkańców
o   Zespól ds. analiz uchwał Rady Gminy Oława, protokołów z sesji Rady, zarządzeń Wójta Gminy Oława i innych lokalnych aktów prawnych i administracyjnych
o   Zespół ds. współpracy z radnymi i z poszczególnymi Komisjami Rady Gminy Oława
o   Zespół ds. pomocy udzielanej bezpośrednio przez Stowarzyszenie mieszkańcom będącym w nagłej potrzebie
o   Zespół ds. public relations z Rzecznikiem Prasowym Stowarzyszenia
o   Ośrodek Mediacyjny przy Stanowicko-Marcinkowickim Stowarzyszeniu Mieszkańców
o   Stały Sąd Polubowny (Arbitrażowy przy Stanowicko-Marcinkowickim Stowarzyszeniu Mieszkańców
 
            dnia ___________________                 ________________________________
                                                                                        podpis
Rekomendacja:*)
  1. __________________________________________________
  2. __________________________________________________
*) Kandydaci niemający dwóch wprowadzających mogą zwrócić się z prośbą o rekomendację do Zarządu.

 _____________________________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja pożytku publicznego

Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5 * KRS: 0000377608 * REGON: 021744046 * NIP: 9121872637

e-mail: stanowice-marcinkowicen@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 Zaznacz całą deklarację myszką, skopiuj (prawy klawisz myszki, wybierz opcję "kopiuj"  i lewy klawisz myszki), wklej w czysty dokument Word, wypełnij, wydrukuj, podpisz i wyślij pocztą na adres Stowarzyszenia