Niebezpieczna strzelnica w Oławie

 

 

Zgodnie z zapowiedzią wezwaliśmy

Burmistrza Oławy Tomasza Frischmanna

Starostę Oławskiego Zdzisława Brezdenia

i p.o. Komendanta Powiatowego
Policji w Oławie
kom. Pawła Urbańczyka

do natychmiastowej dymisji

24 lipca 2016

Zarzuty są ciężkie. Od rażącego niedopełnienia obowiązków służbowych, z narażeniem życia i zdrowia Mieszkańców, do urzędowego poświadczenia nieprawdy włącznie. Poniżej pełne teksty naszych wezwań, doręczonych w dniu 18 lipca 2016:

_______________________________________________________________________________________________

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Burmistrz Miasta Oława
Sz. Pan Tomasz Frischmann – osobiście                          Wstępnie faksem
Plac Zamkowy 15                                                                   71 303 55 00

55-200 Oława

 

Data: 15 lipca 2016
Nasz znak: IA-6331
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

Wezwanie do dymisji

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

wobec znanych już publicznie faktów o zagrożeniu życia i zdrowia ludzi przebywających w pobliżu strzelnicy sportowej przy ul Rybackiej w Oławie i braku Pańskiej reakcji na zgłoszenia Mieszkańców w tej sprawie przynajmniej od kwietnia b.r., Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców w Stanowicach

wzywa Pana do natychmiastowej dymisji

z zajmowanego przez Pana stanowiska Burmistrza Oławy.

Pańska odpowiedzialność za to zagrożenie jest oczywista. Burmistrz jest przedstawicielem Mieszkańców, przez nich wybranym i przez nich opłacanym, a głównym zadaniem burmistrza, jest stanie na straży interesów ogółu Mieszkańców.

Pan jednak stanął na straży interesów Fundacji „Colt”, kompletnie ignorując protesty Mieszkańców, zarówno w sprawie hałasu, wynikającego z wprowadzenia na miejską strzelnicę sportową broni dużego kalibru w celach czysto komercyjnych, jak i w sprawie braku budowlanego przystosowania tej strzelnicy do tego celu, co doprowadziło do wystrzeliwania pocisków poza teren strzelnicy, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla ludzi.

                                                                      Z poważaniem

                                                                      Stanowicko-Marcinkowickie
                                                                      Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                                      w Stanowicach

 

                                                                      Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                                  PEŁNOMOCNIK

Do wiadomości:

Rada Miejska Oławy

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Tymczasowy kurator: r. pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

_______________________________________________________________________________________________

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Starosta Oławski
Sz. Pan Zdzisław Brezdeń – osobiście                Wstępnie faksem
ul. 3 Maja 1                                                              71 301 15 62

55-200 Oława

 

Data: 17 lipca 2016
Nasz znak: IA-6332
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Wezwanie do dymisji

 

Szanowny Panie Starosto!

Zadania związane z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego ustawodawca zaliczył do podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego. W ramach zadań własnych starosta jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad właściwą jednostką Policji i ma w tym zakresie szerokie uprawnienia.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy o Policji, starosta „może żądać od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Wydarzenia ostatnich miesięcy związane ze strzelnicą sportową przy ul. Rybackiej, rażąco naruszają porządek i bezpieczeństwo publiczne, a informowana o tym Powiatowa Komenda Policji w Oławie nie tylko nie podjęła we właściwym czasie odpowiednich działań, ale nawet dopuściła się świadomego wprowadzenie w błąd Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, która na nasz wniosek zleciła oławskiej Policji zbadanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na ww. strzelnicy.

Pan, jako Starosta Oławski, nie mógł o tym nie wiedzieć, bo sprawa jest głośna w mediach od kilku już miesięcy.

Niestety nie podjął Pan żadnych działań, ani bezpośrednio w tej sprawie, ani w stosunku do oławskiej jednostki Policji, co spowodowało narażenie ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Wobec tak rażących zaniedbań, rodzących mocne podejrzenia korupcji, Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców w Stanowicach

wzywa Pana do natychmiastowej dymisji

z zajmowanego przez Pana stanowiska Starosty Powiatowego.

Pan, jako Starosta Oławski, który powinien stać na straży interesu społecznego i przestrzegania prawa, stanął na straży finansowych interesów Fundacji „Colt”, kompletnie ignorując protesty Mieszkańców, zarówno w sprawie hałasu, wynikającego z wprowadzenia na miejską strzelnicę sportową broni dużego kalibru w celach czysto komercyjnych, jak i w sprawie braku budowlanego przystosowania tej strzelnicy do tego celu, co doprowadziło do wystrzeliwania pocisków poza teren strzelnicy, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla ludzi.

                                                                      Z poważaniem

                                                                      Stanowicko-Marcinkowickie
                                                                      Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                                      w Stanowicach

                                                                       Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                       PEŁNOMOCNIK

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Tymczasowy kurator: r. pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

______________________________________________________________________________________________________

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Oławie
Sz. Pan kom. Paweł Urbańczyk – osobiście                          Wstępnie faksem
ul. Mikołaja Kopernika 1                                                           71 381 72 54

55-200 Oława

 

Data: 15 lipca 2016
Nasz znak: IA-6332
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Wezwanie do dymisji

 

Szanowny Panie Komendancie,

wobec podpisanego przez Pana Pisma z dnia 25.05.2016, skierowanego do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców w Stanowicach

wzywa Pana do natychmiastowej dymisji

z zajmowanego przez Pana stanowiska p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Oławie.

Pełniąc od kwietnia b.r. obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Oławie, nie dopilnował Pan podjęcia przez kierowaną przez Pana jednostkę Policji odpowiednich czynności w sprawie dokonanej przez Burmistrza Oławy zmiany funkcjonowania strzelnicy sportowej w Oławie przy ul. Rybackiej, mimo zgłoszeń mieszkańców o uciążliwości tej zmiany (huk wystrzałów z broni dużego kalibru) i o braku budowlanego przystosowania tej strzelnicy do jej nowej funkcji, czyli o naruszeniu prawa.

Na skutek naszej interwencji w tej sprawie w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, kierowana przez Pana jednostka Policji otrzymała zadanie zbadania bezpieczeństwa na tej strzelnicy, bowiem w prasie pojawiło się zdjęcie pokazujące strzelca na stanowisku strzeleckim składającego się ze strzelbą do strzału, podczas gdy na przedpolu widoczny jest idący człowiek. Ponadto na stanowisku strzeleckim widnieje na tym zdjęciu odłożona druga sztuka broni, bez znacznika (flagi) bezpieczeństwa w komorze nabojowej.

Mimo, że stan ten urąga elementarnym zasadom bezpieczeństwa na każdej strzelnicy, w piśmie skierowanym do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, potwierdził Pan własnoręcznym podpisem, iż

„nie zostały naruszone przepisy dot. bezpieczeństwa i regulamin strzelnicy”,

co naszym zdaniem może stanowić poświadczenie nieprawdy, a już z całą pewnością stanowi przyzwolenie na łamanie elementarnych zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, narażając ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, bowiem nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że fotografia jest oryginalna i wykonana przez wiarygodnego świadka – poważnego dziennikarza poważnej gazety.

Ponosi Pan również odpowiedzialność za to, że kierowana przez Pana jednostka Policji nie zareagowała na zgłoszenia mieszkańców Oławy dotyczące braku budowlanego dostosowania strzelnicy do wymogów jej nowej funkcji, co grozi tym, że pociski wystrzeliwane na tej strzelnicy mogą ją opuścić i zagrozić życiu i zdrowi ludzi.

Obawy te zostały potwierdzone, o czym ostatnio w szczegółach poinformował tygodnik „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie” w wydaniu z dnia 14.07.2016.

Burmistrz Oławy, który powinien stać na straży interesu społecznego i przestrzegania prawa, stanął na straży finansowych interesów Fundacji „Colt”, kompletnie ignorując protesty Mieszkańców, zarówno w sprawie hałasu, wynikającego z wprowadzenia na miejską strzelnicę sportową broni dużego kalibru w celach czysto komercyjnych, jak i w sprawie braku budowlanego przystosowania tej strzelnicy do tego celu, co doprowadziło do wystrzeliwania pocisków poza teren strzelnicy, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla ludzi.

Te bezprawne działania Burmistrza Oławy były znane funkcjonariuszom kierowanej przez Pana jednostki Policji, jednak nie podjęli oni żadnych czynności w tej sprawie we właściwym czasie, narażając w ten sposób bezpieczeństwo ludzi na szwank. Czynności dochodzeniowe zostały podjęte dopiero po przekazaniu funkcjonariuszom pocisków, które opuściły strzelnicę, jednak podlegli Panu funkcjonariusze zaniechali natychmiastowego zabezpieczenia strzelnicy i używanej na niej broni, pozwalając na dalsze strzelanie i narażanie ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Wobec tak poważnych zarzutów, które z naszego wniosku będą przedmiotem postępowań Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz Prokuratora Krajowego, powinien Pan podać się do dymisji. Honor munduru tego wymaga.

                                                                      Z poważaniem

                                                                      Stanowicko-Marcinkowickie
                                                                      Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                                      w Stanowicach

                                                                      Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                      PEŁNOMOCNIK

_______________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Tymczasowy kurator: r. pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

*****************************

 

Nasze obawy o bezpieczeństwo Mieszkańców w pobliżu strzelnicy przy ul. Rybackiej
w Oławie potwierdziły się

Pociski przebijają osłony z desek i wylatują na teren miasta

14 lipca 2016

Jak donosi tygodnik „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie” w wydaniu z dnia dzisiejszego, są meldunki o pociskach znalezionych poza strzelnicą i dowody na przestrzelone osłony z desek umieszczone nad kulochwytem.

Potwierdza to nasze obawy, które podnosiliśmy już dawno.

Po naszej interwencji w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu okazało się, że Fundacja COLT prowadzi tę strzelnicę nielegalnie, bez stosownego zezwolenia.

Poniżej odpowiedź na naszą interwencję

 

Oraz odpowiedź oławskiej Policji, która jakoś nie mogła się dopatrzyć żadnego niebezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią na tej strzelnicy, mimo dowodu w postaci zdjęcia wykonanego przez dziennikarza.

 

Żądamy natychmiastowego zamknięcia tej strzelnicy
dla broni powyżej kalibru .22.

 

Jednocześnie żądamy natychmiastowej dymisji:

Burmistrza Oławy, Tomasza Frischmanna,
odpowiedzialnego za narażenie Mieszkańców na utratę zdrowia i życia, poprzez wydanie zgody na nielegalne użytkowanie strzelnicy przez Fundację COLT

Starosty Powiatowego, Zdzisława Brezdenia,
odpowiedzialnego za bezczynność i niedopełnienie obowiązków oławskiej Policji w zakresie dozoru nad obchodzeniem się z bronią i nad użytkowaniem strzelnicy

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Oławie, kom. Pawła Urbańczyka, odpowiedzialnego za tuszowanie nielegalnego użytkowania strzelnicy przez Fundację COLT oraz za tuszowanie niebezpiecznego obchodzenia się z bronią na tej strzelnicy, poprzez przekazanie fałszywej oceny stanu faktycznego do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

 

Sprawę przekazujemy do Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji i do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

                                                                     Pełnomocnik
                                                          Stanowicko-Marcinkowickiego
                                                           Stowarzyszenia Mieszkańców

                                                           Dr.-Ing.h.c. Rolf Michalowski

 

 

*****************************

 

Awantura o strzelnicę w Oławie
Rolf Michałowski wywołany do tablicy zajmuje stanowisko

 

29 kwietnia 2016

 

Dyskusja na forum GP-WO w sprawie strzelnicy w Oławie spowodowała włączenie się naszego Stowarzyszenia do tej sprawy, co z kolei wywołało osobiste ataki na pełnomocnika SMSM, Rolfa Michałowskiego:

Anonim

Dlaczego SMSM współpracuje z radną PO która dąży do przejęcia strzelnicy aby samemu trzepać z tego kasę, jakby jej jeszcze było mało. Panie Rolfie czyżby to chwalenie PiSu było jedynie zagraniem pod publiczkę aby we właściwym momencie wskoczyć do PO?

 

 

Szanowny(a) Anonimie!


SMSM współpracuje ze wszystkimi, którzy dbają o przestrzeganie praw Mieszkańców, walczą z korupcją w oławskich samorządach i reprezentują interesy Mieszkańców.


Przynależność partyjna nie ma tu znaczenia. Jeśli jednak już mówimy o partiach politycznych, to ja osobiście jestem gorącym zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości i jednocześnie uważam, że Platforma Obywatelska powinna zostać urzędowo uznana za organizację przestępczą, która przez ostatnie osiem lat prowadziła dywersję przeciwko Polsce, a teraz za pomocą kłamstw, manipulacji, oszustwa i fałszu dąży do obalenia demokratycznie wybranego rządu. Nie oznacza to jednak, że wszyscy członkowie PO, to przestępcy, bo są w PO również ludzie uczciwi, ale omamieni nienawistną propagandą władz PO, albo wykonujący w PO specjalną misję.


Nie wiem, o której radnej PO Pan(i) pisze, więc nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy SMSM z tą radną współpracuje. Mamy naszych ludzi również w PO, więc wykluczyć tego nie mogę.


Z tego, co dotychczas o tej sprawie wiem, to nie chodzi o żadne przejęcie strzelnicy, bo jest ona własnością Miasta Oława i została jedynie wydzierżawiona klubowi sportowemu. Nie chodzi też o likwidację tej strzelnicy, co niektórzy na tym forum sugerują. Chodzi wyłącznie o nadmierny hałas, na który skarżą się Mieszkańcy od czasu pojawienia się na tej strzelnicy broni dużego kalibru, czyli od niedawna, a także o bezpieczeństwo z tym związane.


Rozwiązanie problemu jest proste, albo strzelnica będzie wykorzystywana tylko do strzelań ze sportowej broni małokalibrowej i pneumatycznej, albo zostanie tak przebudowana, że umożliwi to strzelanie w dużym kalibrze, bez zakłócania spokoju Mieszkańców i z zachowaniem wymaganego przepisami bezpieczeństwa.


Można pływać kajakiem po oceanie, ale tylko wtedy, kiedy kajak jest odpowiednio zbudowany, co Aleksander Doba nam wszystkim udowodnił. Czyli, albo przebudujmy kajak, albo zostańmy na jeziorze.


Jeśli ktoś podejrzewa mnie o chęć „wskoczenia do PO”, to musi być niespełna rozumu. Notabene, członkiem Prawa i Sprawiedliwości też nie jestem, choć w pełni identyfikuję się z programem tej partii i z ludźmi kierującymi tą partią na szczeblu centralnym. Jeśli kogoś to interesuje, to jestem od wielu już lat członkiem i działaczem Frakcji Emigracyjnej Konfederacji Polski Niepodległej w Niemczech, gdzie mieszkam na stałe, a na Ziemi Oławskiej bywam dość często, stąd moje zaangażowanie w SMSM.


Serdecznie pozdrawiam i życzę wszelkiej pomyślności, ale nie kosztem innych.


Wasz Rolf Michałowski

 

 

I jeszcze uzupełnienie po przeczytaniu kolejnego postu:

 

Anonim

Mieszkańcy nowych bloków nie dajcie się nabrać.
Ta sprawa jest grubymi nićmi szyta. Przewodnicząca chce zostać prezesem strzelnicy za Odrą i myśliwi pobieraliby opłaty.
To tylko gra i zrobienie szumu przez przewodniczącą.
Panie burmistrzu jak długo będzie pan wytrzymywał te intrygi i zaniedbania przewodniczącej
.

 

Nie mam zamiaru bronić żadnej przewodniczącej, jednak sugestie pod jej adresem, że chce przenieść strzelnicę za Odrę, gdzie „myśliwi pobieraliby opłaty”, jest niedorzeczne. Żadna strzelnica nie funkcjonuje jednocześnie jako strzelnica myśliwska i sportowa. To są zupełnie różne obiekty o zupełnie innych wymaganiach i nie można ich połączyć.


Rolf Michałowski

 

***************************

 

Bezpieczeństwo na strzelnicy w Oławie
poważnie zagrożone

28 kwietnia 2016

Zdjęcie zamieszczone w dzisiejszym papierowym wydaniu GP-WO zmusiło nas do kolejnego wystąpienia do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Za taki „numer” zawodnik podlega natychmiastowej dyskwalifikacji, a prowadzący strzelanie traci swoje uprawnienia.

 

Źródło: "Gazeta Powiatowa - Wiadomości Oławskie" nr 17/2016 z 28.04.2018 str. 14

 

Na wszystkich strzelnicach obowiązują bardzo rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa. W czasie, gdy ktoś znajduje się na przedpolu, nikomu nie wolno dotykać ani broni ani amunicji. Broń w tym czasie musi być rozładowana i bezpiecznie odłożona na stanowisku strzeleckim z otwartym zamkiem lub pozostawać w kaburze, jeśli jest to strzelanie w jednej z dyscyplin dynamicznych.

Poza stanowiskiem strzeleckim broń można brać do ręki tylko w specjalnie wyznaczonym miejscu, oznakowanym, jako strefa bezpieczeństwa (SAFETY AREA), przy czym w strefie tej nie wolno dotykać magazynków i amunicji, a w wielu strzelnicach nie wolno do tej strefy w ogóle wnosić amunicji, nawet w magazynkach będących w ładownicach, a jedynie samą rozładowaną broń.

Na zdjęciu zawodnik na stanowisku strzeleckim, złożył się już do oddania strzału, a na przedpolu spaceruje sobie człowiek. To jest czysty horror. Jak kończy się ignorowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa można zobaczyć np. tutaj: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/499873,tragedia-na-strzelnicy-urzedu-celnego-zginal-kursant,id,t.html

albo tutaj: http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/wypadek-na-strzelnicy-przekreslil-wszystko-teraz-tomek-walczy-o-godne-zycie/zwgq9

albo tutaj: http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/tragedia-na-strzelnicy-w-warszawie-nie-zyje-31-latek/6pj17t

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu                     Wstępnie faksem:
Wydział Postępowań Administracyjnych                           
71 782 42 59
ul. Podwale 31-33

50-040 Wrocław

 

Data: 28 kwietnia 2016r.                                                   
Nasz znak: IA - 6230
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

Dot. kontroli komercyjnej strzelnicy w Oławie

 

W ślad za naszym pismem z dnia 21.04.2016 przesyłamy w załączeniu kopię zdjęcia zrobionego przez reportera lokalnego tygodnika „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie”, Krzysztofa Andrzeja Trybulskiego i opublikowanego w tej gazecie w jej wydaniu nr 17/2016 z dnia 28.04.2016 na stronie 14 w ramach publikacji p.t. „Mieszkańcy chcą odstrzelić strzelnicę. Jest za głośno”.

Zdjęcie to, zrobione na strzelnicy w Oławie, pokazuje na pierwszym planie strzelca składającego się do strzału, a na drugim planie widać człowieka na przedpolu.

Jest to sytuacja gwałcąca elementarne zasady bezpieczeństwa na każdej strzelnicy, świadcząca o zupełnym braku nadzoru na tej strzelnicy i stwarzająca olbrzymie zagrożenie.

Ponawiamy zatem naszą prośbę o pilne przeprowadzenie kontroli tej strzelnicy i tego, co się na niej dzieje.

                                                                                  Z poważaniem

                                                                       Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
                                                                         PEŁNOMOCNIK STOWARZYSZENIA

 

 

********************************

 

Prosimy o kontrolę strzelnicy w Oławie


21 kwietnia 2016

Wobec skarg Mieszkańców Oławy na coraz bardziej nasilający się hałas ze strzelnicy przy ul. Rybackiej, w obawie, że nie jest to tylko kwestia hałasu, ale również bezpieczeństwa Mieszkańców, wystosowaliśmy wniosek o przeprowadzenie kontroli przez właściwy organ Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu:

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
_______________________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu                  Wstępnie faksem:
Wydział Postępowań Administracyjnych                         71 782 42 59
ul. Podwale 31-33

50-040 Wrocław

 

Data: 21 kwietnia 2016r.                                                   
Nasz znak: IA - 6230
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

Dot. kontroli komercyjnej strzelnicy w Oławie

 

Wobec skarg mieszkańców Oławy na znaczne nasilenie hałasu pochodzącego ze strzelnicy zlokalizowanej przy ul. Rybackiej w Oławie, a nawet skierowania w tej sprawie petycji do burmistrza, prosimy o przeprowadzenie pilnej kontroli tej strzelnicy.

Z relacji mieszkańców Oławy ukazujących się między innymi w Internecie, jak np., tutaj:

http://www.gazeta-olawa.pl/minus/46830-strzelaja-za-glosno-chca-likwidacji-lub-ograniczenia/#comment-10853

wynika, że na strzelnicy tej od niedawna prowadzone są komercyjne strzelania w dużym kalibrze, również z długiej broni automatycznej, co niesie ze sobą duże ryzyko, że pociski mogą opuszczać teren strzelnicy i stwarzać poważne niebezpieczeństwo dla mieszkańców Oławy, ponieważ najbliższe budynki mieszkalne są oddalone od strzelnicy tylko ok. 150 m.

Będziemy wdzięczni za powiadomienie nas o wyniku kontroli i o podjętych działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Oławy i ochrony ich przed hałasem pochodzącym ze strzelnicy, a także ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 GRĄDY ODRZAŃSKIE PLB 020002, sąsiadującego bezpośrednio ze strzelnicą.

                                                                                  Z poważaniem

                                                                       Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
                                                                         PEŁNOMOCNIK STOWARZYSZENIA

 

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Tymczasowy kurator: r. pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de