Postępowanie KRS

Kto chce rozwiązania naszego Stowarzyszenia i wykreślenia go z KRS?

22 września 2016


Ktoś wystąpił do KRS z wnioskiem o rozwiązanie naszego Stowarzyszenia i o wykreślenie nas z Rejestru KRS, co uniemożliwiłoby nam dalsze występowanie przed organami samorządowymi, sądami i prokuraturami w sprawach praw mieszkańców, gospodarności, przestrzegania prawa przez samorządy i innych sprawach będących przedmiotem naszej działalności statutowej.

Komu na tym zależy? Pytanie jest retoryczne, jeśli poczyta się publikacje na naszej stronie internetowej.

W każdym razie Sąd KRS wydał postanowienie o wszczęciu postępowania o rozwiązanie naszego Stowarzyszenia i to bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Uzasadnienie tego postanowienia? BRAK. NIE MA. Sądowi się nie chciało. Jest tylko bełkotliwe pouczenie zawierające takie farmazony i takie kłamstwa, że aż wierzyć się nie chce, że coś, co nosi nazwę Sąd, może wydać taki niedorzeczny papier, urągający elementarnym zasadom polskiego systemu prawnego.

Oto ten papier:

Pod tym kuriozalnym pouczeniem (zamiast uzasadnienia) Sędia M. Łebkowska się nie podpisała. Brak jest tu jakiegokolwiek podpisu.

A to nasza reakcja na tę sądową hucpę:

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
___________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu
Wydział IX Gospodarczy KRS
ul. Poznańska 16

53-630 Wrocław

 

 

Data: 21 września 2016
Nasz znak: PS-012161
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

Sygn. Akt: WR. Ns-Rej. KRS 23238/16/619

 

 

Skarga na postanowienie
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 12 września 2016 r.

 

Niniejszym zaskarżamy orzeczone przedmiotowym postanowieniem wszczęcie z urzędu postępowania o rozwiązanie Stanowicko-Marcinkowickiego Stowarzyszenia Mieszkańców w Stanowicach bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

i wnosimy o wszczęcie postępowania likwidacyjnego, które nie ma na celu rozwiązania ww. Stowarzyszenia, lecz usunięcie zewnętrznych bezprawnych przyczyn, które mogą prowadzić do jego rozwiązania.

 

Uzasadnienie

W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, iż Stowarzyszenie rzekomo, mimo dwukrotnego wezwania, nie wykonało innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o KRS.

Jednocześnie Sąd wskazuje, iż wydał postanowienie o oddaleniu wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia i powołanie likwidatora.

Ponadto Sąd uznał, iż Stowarzyszenie nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, co ma prowadzić do orzeczenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia bez postępowania likwidacyjnego i o wykreśleniu Stowarzyszenia z Rejestru.

 

Z powyższą argumentacją nie można się zgodzić z następujących powodów:

 

  1. Stowarzyszeniu nie jest nic wiadomo o rzekomym wezwaniu Stowarzyszenia przez Sąd do wykonania jakichś obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o KRS, a przepis ten nie precyzuje, o jakie dokumenty chodzi, których Stowarzyszenie rzekomo nie złożyło.
  2. Stowarzyszeniu nie jest również nic wiadomo o rzekomym złożeniu wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia i powołanie likwidatora.
  3. Fałszywe jest twierdzenie Sądu (lub kogoś, kto występował do Sądu z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia i powołanie likwidatora, a Sąd tego nie sprawdził), iż Stowarzyszenie rzekomo nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności.

 

Ad. 1.

Zaskarżone postanowienie nie precyzuje, jakich obowiązków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy o KRS Stowarzyszenie rzekomo nie wykonało, a powołanie się Sądu na przepis art. 24 ust. 1 ustawy o KRS również nie precyzuje, o jakich obowiązkach mowa, bowiem przepis ten mówi jedynie o wniosku o wpisie do Rejestru, co jest w tym wypadku absurdalne, ponieważ procedura wpisu Stowarzyszenia do Rejestru została zakończona 6 lat temu, lub mówi o dokumentach, których złożenie jest obowiązkowe, nie precyzując, o jakie dokumenty chodzi.

Brak materialnego wykazania zarzutu postawionego Stowarzyszeniu dyskwalifikuje zaskarżone postanowienie z powodów formalnych.

 

Ad. 2

Jeśli ktoś złożył w Sądzie wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia i powołanie likwidatora, to Stowarzyszenie ma niezbywalne prawo do obrony przed takim wnioskiem. Orzekanie o takim wniosku bez wysłuchania Stowarzyszenia jest rażącym naruszeniem elementarnych podstaw polskiego systemu prawnego, w tym Konstytucji RP.

 

Ad. 3

Również w tym wypadku Stowarzyszenie nie miało możliwości zajęcia stanowiska, a zarzut jest fałszywy, ponieważ Stowarzyszenie posiada zbywalny majątek, chociażby w postaci praw autorskich do materiałów publikowanych na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Również zarzut rzekomego faktycznego nieprowadzenia działalności jest fałszywy, a Sąd tego nie sprawdził. Stowarzyszenie prowadzi szeroko zakrojoną działalność statutową, odzwierciedloną częściowo na stronie internetowej Stowarzyszenia.

            Dowód: strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de/

Celem statutowym Stowarzyszenia jest ochrona praw mieszkańców i egzekwowanie tych praw od organów administracji samorządowej i państwowej, osób fizycznych i prawnych oraz innych organizacji gospodarczych i społecznych (Rozdział 2 punkt 10 Statutu Stowarzyszenia).

Przy okazji tej działalności Stowarzyszenie wykrywa ciągle nowe afery, głównie w lokalnych samorządach i kieruje te sprawy na drogę karną, co oczywiście jest przysłowiową solą w oku niektórych skorumpowanych samorządowców i korumpujących ich oligarchów. To właśnie ci skorumpowani samorządowcy wraz z niektórymi oligarchami próbują zniszczyć Stowarzyszenie, aby móc dalej bezkarnie prowadzić swój przestępczy proceder.

Stowarzyszenie skierowało już ok. 30 zawiadomień o przestępstwie do Prokuratury i prowadzi kilkanaście postępowań odwoławczych. Niektóre zostały umorzone przez najwyraźniej skorumpowanych prokuratorów, bowiem niezbite dowody przestępstw w tych sprawach (niedopełnienie obowiązków, niegospodarność, nadużycie uprawnień) dostarczyły takie organy jak NIK i CBA, a także Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, przed którym Stowarzyszenie prowadziło procesy przeciwko organom samorządowym.

Niektóre z tych postępowań jeszcze trwają, a te umorzone zostaną wkrótce wznowione, ponieważ istnieje zasadne podejrzenie korumpowania prokuratorów, którzy te sprawy umarzali wbrew twardym dowodom i faktom.

            Dowód: Postępowania karne z zawiadomienia Stowarzyszenia:
                        Ds. 636/13 – Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy
                        Gkk-1754/746/14 /Komenda Główna Policji
                        Ds. 1377/12 – Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy
                        Ds. 199/13 – Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy
                        Ds. 2677/12 – Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy
                        Ap III Dsa 80/13 - Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu
                        III Dsa 1014/13 – Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
                        Ko 509/13 – Prokuratura Rejonowa w Oławie
                        Ds. 233/13 – Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Stare Miasto
                        III Dsa 1151/13 – Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
                        III Dsa 1060/13 – Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
                        III Dsa 1029/13 – Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
                        Ds. 1784/13 - Prokuratura Rejonowa w Oławie
                        Ko. 467/13 - Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Stare Miasto
                        Ko. 593/13 - Prokuratura Rejonowa w Oławie
                        Ds. 1180/13 Prokuratura Rejonowa w Oławie
                        1Ds. 893/15 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Stare Miasto
                        Ds/80/14 - Prokuratura Rejonowa w Miliczu
                        III Dsa 88/14 - Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
                        III Ko 975/13 - Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
                        1Ds. 1782/13 - Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej
                        3Ds. 433/13 - Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Krzyki Wschód
                        Ds. 2012/13 - Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy
                        Ds. 2011/13 - Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy
                        1Ds. 533/14 - Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Stare Miasto
                        Ds/629/14 - Prokuratura Rejonowa w Oławie
                        Ds. 1687/13 - Prokuratura Rejonowa w Oławie
                        Ds. 163/14 - Prokuratura Rejonowa w Oławie
                        Rczs 531/13 - Prokuratura Rejonowa w Oławie
                        Ds. 1149/13 - Prokuratura Rejonowa w Wołowie
                        III Ko 853/2014 - Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
                        Ds. 2598/14 - Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy

                        1.Ds. 1476/13 - Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej
                        Ds. 586/13 - Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy
                        2Ds. 233/13 - Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Stare Miasto
                        2Ds. 315/12 - Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Stare Miasto
                        WD-13999/15 – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów
                        IV Ko 1332/15 – Prokuratura Okręgowa w Warszawie
                        IV K0 667/15 - Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
                        PG II Ko1 29.2016 – Prokuratura Generalna
                        PO IV Ko 54.2016 – Prokuratura Okręgowa w Warszawie
                        PG II Ko1 2582/15 - Prokuratura Generalna
                        Ap IV Ko 227/15 – Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu
                        PO IV Dsn 774.2016 – Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
                        A-I-0151-261/2016 – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
                        Is-11861/11673/16 – Komenda Główna Policji
                        WO-K/1043/16 – Komenda Rejoniowa Policji Warszawa II
                        Ed-5455/451/16 – Komenda Powiatowa Policji w Oławie
                        PO IV Ko 927.2016 – Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Stowarzyszenie prowadzi aktualnie również szereg postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach mieszkańców, jak i w sprawach gospodarowania mieniem publicznym, m.in. w Gminie Oława, w Mieście Oława, w Starostwie Powiatowym w Oławie, w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice, które prawdopodobnie zakończą się kolejnymi zawiadomienia o przestępstwach.

Skorumpowani samorządowcy podjęli potężną akcję zastraszania, szykanowania i prześladowania członków i zarządu Stowarzyszenia. Z tego powodu Stowarzyszenie nie ujawniło nowego zarządu po upływie kadencji starego zarządu i nie ujawniło nowych członków, którzy wstąpili do Stowarzyszenia po rezygnacji większości członków-założycieli na skutek szykan, zastraszania i prześladowań. Dlatego Stowarzyszenie występuje teraz na zewnątrz tylko przez pełnomocnika, który nie daje się zastraszyć, umocowanego przez zarząd jeszcze przed upływem jego kadencji,.

            Dowód: Pełnomocnictwo – w załączeniu

Skorumpowani samorządowcy dopuścili się nawet aktu fizycznego terroru w stosunku do członka zarządu i Pełnomocnika Stowarzyszenia ds. Referendum, kiedy Stowarzyszenie rozpoczęło akcję przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta i Rady Gminy Oława przed upływem kadencji.

            Dowód: http://stanowice-marcinkowice.npage.de/referendum.html

Stowarzyszenie nadal działa, a próby jego rozwiązania są działaniami mającymi na celu utrzymanie bezkarności przestępców w szeregach lokalnych samorządowców i korumpujących ich oligarchów.

Dopiero po usunięciu skorumpowanych i świadomie łamiących prawo samorządowców z ich stanowisk i postawieniu ich przed sądem, co nastąpi prawdopodobnie dopiero po wyborach za dwa lata i po uzdrowieniu sytuacji w organach ścigania, Stowarzyszenie znów ujawni swój zarząd i swoich członków.

Do tego czasu Stowarzyszenie może być przedmiotem postępowania likwidacyjnego, przy czym nie będzie to likwidacja samego Stowarzyszenia, lecz likwidacja przeszkód jego normalnego działania.

Wobec wykreślenia starego zarządu Stowarzyszenia z Rejestru i tymczasowego braku możliwości ujawnienia nowego zarządu, spowodowanego bezprawnymi czynnikami zewnętrznymi, Stowarzyszenie wniesie oddzielnym pismem o ujawnienie w Rejestrze Pełnomocnika, jako czasowej reprezentacji Stowarzyszenia.

W wypadku postanowienia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego w stosunku do Stowarzyszenia, Stowarzyszenie nie pozwoli narzucić sobie likwidatora, który będzie na usługach skorumpowanych samorządowców i korumpujących ich oligarchów i wniesie o powołanie likwidatora wskazanego przez Stowarzyszenie.

 

Mając powyższe na uwadze, Stowarzyszenie wnosi, jak na wstępie.

 

                                                                                  Stanowicko-Marcinkowickie
                                                                                  Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                                                  w Stanowicach

                                                                                   Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski
                                                                                  PEŁNOMOCNIK

Załączniki:

1. Odpis niniejszego pisma
2. Pełnomocnictwo