Statut

 

STANOWICKO – MARCINKOWICKIE  STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW
w Stanowicach

 

 

S T A T U T

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Stowarzyszenie nosi nazwę: Stanowicko – Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców w Stanowicach, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.     Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu ochrony praw mieszkańców oraz egzekwowania tych praw od organów administracji samorządowej i państwowej, osób fizycznych i prawnych oraz innych organizacji gospodarczych i społecznych.

3.     Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Stanowice (Gmina Oława, Województwo Dolnośląskie), Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

4.     Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i działa na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

5.     Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

6.     Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

7.     Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

8.     Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i rzeczoznawców.

9.     Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

10.  Celem Stowarzyszenia jest ochrona praw mieszkańców i egzekwowanie tych praw od organów administracji samorządowej i państwowej, osób fizycznych i prawnych oraz innych organizacji gospodarczych i społecznych.

11.  Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a)   badanie sytuacji mieszkańców z punktu widzenia przestrzegania ich praw,

b)  organizowanie wykładów i imprez informacyjnych w zakresie praw przysługujących mieszkańcom oraz realizacji tych praw przez władze,

c)   sporządzanie ekspertyz w zakresie przestrzegania i realizacji praw mieszkańców, przy udziale rzeczoznawców,

d)  w wypadkach łamania, lub nieprzestrzegania praw mieszkańców występowanie z odpowiednimi wezwaniami do odpowiednich organów samorządowych, państwowych, kontrolnych, do osób prawnych, osób fizycznych, organizacji gospodarczych, społecznych i innych,

e)   w wypadkach bezowocnego wyczerpania możliwości drogi administracyjnej, występowanie na drogę sądową, we wszystkich instancjach, z ewentualnym udziałem adwokatów lub radców prawnych,

f)   w uzasadnionych wypadkach występowanie z petycjami do właściwych Komisji Sejmu RP, do Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP, do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego oraz do odpowiednich organizacji międzynarodowych,

g)  w wypadkach uzasadnionych podejrzeń dopuszczenia się przez funkcjonariuszy służb cywilnych lub mundurowych zaniedbania obowiązków lub innych czynów niedozwolonych, powodujących szkody, kierowanie odpowiednich zawiadomień do właściwych organów ścigania.

h)  promowanie kandydatów na radnych i inne funkcje i stanowiska wybieralne  na wszystkich szczeblach władzy i wspieranie ich w kampaniach wyborczych, przy czym promowani przez Stowarzyszenie kandydaci nie muszą być członkami Stowarzyszenia.

i)    wspieranie mieszkańców poprzez udzielanie im wszechstronnej pomocy we wszelkich postępowaniach w obronie ich praw,

j)    redagowanie publikacji informujących o łamaniu praw mieszkańców, piętnujących wypadki samowoli i arogancji władz oraz informujących o działalności Stowarzyszenia i umieszczanie ich w mediach,

k)  prowadzenie własnej strony internetowej.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

12.  (1) Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

(2) Członkiem Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

13.  Stowarzyszenie posiada członków:

a)    założycieli,

b)    zwyczajnych,

c)    wspierających,

d)    honorowych.

14.  Tytuł członków założycieli noszą członkowie, którzy złożyli podpisy na akcie inicjującym utworzenie Stowarzyszenia. Posiadają oni wszelkie prawa członków zwyczajnych. Każdy członek założyciel w przypadku rezygnacji lub ustania członkostwa może zaproponować pisemnie kandydata na swoje miejsce. O przyjęciu kandydatury decydują pozostali członkowie założyciele.

15.  Członkowie założyciele mają obowiązek:

a)     brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)     przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)     podejmowania działań na rzecz pozyskiwania nowych członków do Stowarzyszenia,

d)     regularnego opłacania składek.

16.  Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:

a)    złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)    przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

17.  Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

18.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

19.  Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

20.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

21.  Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

22.  Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)    biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)    korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)    udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)    zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

23.  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)    brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)    przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)    regularnego opłacania składek.

24.  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

25.  Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

26.  Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

27.  Członkowie honorowi mają obowiązek promowania Stowarzyszenia i jego celów oraz udzielania publicznego poparcia dla przedsięwzięć Stowarzyszenia.

28.  Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)    pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)    wykluczenia przez Zarząd:

·      z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

·      z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

·      z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

·      na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c)   utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)  śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

29.  Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna. 

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

30.  Władzami Stowarzyszenia są:

a)    Walne Zgromadzenie Członków,

b)    Zarząd,

c)    Komisja Rewizyjna.

31.  Kadencja władz.

a)    Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów

b)    Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez wszystkie kadencje.

c)    W wypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

32.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

33.  Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)    z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

34.  Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

35.  Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

36.  Walne Gromadzenie Członków po upływie 30 minut od pierwszego terminu, na które zostało zwołane, w drugim terminie ma prawo podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych, z zastrzeżeniem pkt. 57 w rozdziale VI.

37.  Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

38.  Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

39.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)    określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)    uchwalania zmian statutu,

c)    wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)     uchwalanie budżetu,

g)    uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j)     rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m)  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

40.  Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

41.  Zarząd składa się z 5 osób w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Prezesa,  wiceprezesów, sekretarza i  skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.

42.  Zarząd reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie, w tym prezes lub wiceprezes, z uwzględnieniem pkt. 56 w rozdziale V.

43.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.

44.  Do kompetencji Zarządu należą:

a)    realizacja celów Stowarzyszenia,

b)    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)    powoływanie Komisji Stowarzyszenia do prowadzenia prac w ramach wydzielonego zagadnienia,

d)    sporządzanie planów pracy i budżetu,

e)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

f)     podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

g)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

h)    zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

i)     przyjmowanie i skreślanie członków.

45.  Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

46.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych fukcji we władzach stowarzyszenia, w szczególności nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

47.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)    kontrolowanie działalności Zarządu,

b)    składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)    prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d)    składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

48.  W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić jedynie w sposób określony w pkt. 31 c) w rozdziale IV.

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

49.  Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)    ze składek członkowskich,

b)    darowizn, spadków, zapisów,

c)    dotacji i ofiarności publicznej.

Majątek ten nie może być wyprowadzany poza Stowarzyszenie i podlega wszystkim zakazom zawartym w art. 20 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności zakazowi:

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

50.  Roczna składka członkowska wynosi 75,00 zł (siedemdziesiątpięć złotych) i jest płatna do dnia 31 marca każdego roku na konto bankowe Stowarzyszenia.

51.  W wypadkach zwłoki z płatnością składki Stowarzyszenie nalicza członkowi Stowarzyszenia będącego w zwłoce opłatę w wysokości 10.00 zł (dziesięć złotych) za każde pisemne upomnienie (wezwanie do zapłaty).

52.  Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia oraz w kwocie nieprzekraczającej 100 zł w gotówce w Kasie Stowarzyszenia prowadzonej przez Skarbnika Stowarzyszenia.

53.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

54.  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

55.  Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

56.  Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

57.  Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

58.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

59.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w sprawach nieuregulowanych tą ustawą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).