Trują nas

 

Starosta Oławski Zdzisław Brezdeń
ma problem, ale się nim nie przejmuje.

 

Jego specjaliści od rujnowania środowiska naturalnego:

 

Inspektor Agnieszka Truskawiecka
i jej Naczelnik mgr Piort Łuciw

 

mają swoje sposoby na takie problemy - udają idiotów, którzy nie mają pojęcia o co mieszkańcom chodzi, a może wcale nie udają?

 

To takie powiatowe odpowiedniki wybitnego specjalisty niszczenia środowiska w gminie Oława, mgr inż. Artura Batóra
słynącego też z wybitnej arogancji

 

Nasze ostatnie pismo do Starosty Powiatowego w Oławie ...

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Starosta Powiatu Oława
Sz. Pan Zdzisław Brezdeń - osobiście
ul. 3 Maja 1

55-200 Oława

 

Data: 06 lutego 2014 r.
Nasz znak: 1043
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)
Nasze pisma z dnia 12.01.2014 r. oraz z dnia 03.04.2013 r.

Wasz znak: OS.620.18.2013
Wasze pismo z dnia 24.01.2014

 

Dot. szkodliwych emisji zakładu firmy The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o.

 

Szanowny Panie Starosto !

 

Już raz zwróciliśmy Pańską uwagę na to, że jeśli zwracamy się w jakiejś sprawie osobiście do Pana, to znaczy, że chodzi o sprawę dużej wagi i takiej, w której Pańscy urzędnicy nie stanęli na wysokości zadania oraz że oczekujemy odpowiedzi od Pana osobiście, a nie od urzędnika, na którego się skarżymy.

Niestety znowu otrzymaliśmy odpowiedź w takiej właśnie sprawie podpisaną przez Pańskiego urzędnika, a nie przez Pana, przy czym odpowiedź ta nadaje się tylko do kosza, bo Pański urzędnik udaje, że w ogóle nie wie, o co chodzi.

Jest to sprawa, w której mieszkańcy prowadzą korespondencję ze Starostwem Powiatowym już od prawie roku (!) i dotyczy tak śmiertelnie poważnej sprawy, jak zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców, z potwierdzonymi zachorowaniami, a Pański urzędnik, którego Pan upoważnił do podpisywania pism z upoważnienia Starosty, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska mgr Piotr Łuciw, pisze, że nie wie, w jakim trybie ma zająć się tą sprawą, ani co jest jej przedmiotem, choć otrzymał w tej sprawie wytyczne już nawet od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Jak to się stało, że zatrudnił Pan na tak odpowiedzialnym stanowisku osobnika, który nie ma zielonego pojęcia o tym, co ma robić w obliczu zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców? A nadto upoważnił go Pan do reprezentacji kierowanego przez Pana organu samorządu terytorialnego?

Jak to możliwe, że lokalny przemysł emituje do atmosfery trucizny przez „dziury” w wydanym przez Pana zezwoleniu na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza. Jak to możliwe, że takie zezwolenie zostało w ogóle wydane dla zakładu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego?

Jak to możliwe, że na wniosek firmy Armeton Polska sp. z o.o. wydaje Pan nową decyzję (nowe zezwolenie na emisję dwutlenku azotu do atmosfery), która zwiększa dotychczas ustaloną emisję ok. 20 krotnie?

Nie będziemy odpowiadać na idiotyczne pytania Pańskiego urzędnika postawione w piśmie z dnia 24.01.2014 r. ponieważ odpowiedzi na nie powinien znać Pański urzędnik, a nie mieszkańcy. Mieszkańcy zgłaszają Panu bardzo poważny problem, WIOŚ go potwierdza wynikami kontroli i wskazaniem nieprawidłowości w pozwoleniach Starosty, wysyła wystąpienie pokontrolne do Starosty, a Pański urzędnik pełniący funkcję naczelnika wydziału, wzywa mieszkańców, żeby mu wytłumaczyli, jakich procedur ma użyć i jakie działania ma podjąć. Przecież to groteska!

Ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby trucie mieszkańców przez zakłady strefy przemysłowej w Stanowicach, a w szczególności przez firmę The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. ustało natychmiast, albo jeszcze prędzej.

Wzywamy Pana po raz ostatni do pisemnego powiadomienia nas o podjętych krokach

w terminie do dnia 14 lutego 2014 r.

Niedotrzymanie tego terminu lub niewystarczające działania spowodują, że natychmiast wystąpimy na drogę karną przeciwko Panu osobiście.

 

                                                Z poważaniem

 

 PREZES ZARZĄDU     

                  Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski

Załącznik:

Kopia pisma Starostwa Powiatowego w Oławie z dnia 24.01.2014 r.

 

Do wiadomości:

Mieszkańcy Powiatu Oławskiego – poprzez publikację w mediach.

 

... stanowiące odpowiedź na poniższe pismo:

 

 

Powyższe pismo to odpowiedź tych "geniuszy", mających dbać o ochronę środowiska za ciężkie pieniądze podatników, na poniższe pismo poparte ustaleniami Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Starosta Powiatu Oława
Sz. Pan Zdzisław Brezdeń - osobiście
ul. 3 Maja 1

55-200 Oława

 

 

Data: 12 stycznia 2014 r.
Nasz znak: 1043
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Dot. szkodliwych emisji zakładu firmy The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o.

 

Szanowny Panie Starosto !

 

W załączeniu przesyłamy Panu kopię pisma Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25.11.2013 r. skierowanego do jednego z mieszkańców Stanowic.

WIOŚ informuje w tym piśmie, że zakład firmy The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. w Stanowicach narusza warunki posiadanego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydanego w ramach decyzji Starosty Oławskiego nr 174, znak OS.7644-7/10 z dnia 02.12.2010 r., zmienionej decyzją nr 89 znak OS.6224.2.2013 z dnia 12.04.2013 r.

WIOŚ wskazuje w tym piśmie również na oczywiste wady ww. decyzji, wskazujące na brak prawnego zabezpieczenia właściwej ochrony środowiska.

Zarówno niedozwolone praktyki ww. zakładu, jak i wady ww. decyzji Starosty Oławskiego narażają okolicznych mieszkańców Stanowic i Marcinkowic na emisje szkodliwe dla zdrowia.

Jak Panu wiadomo, nie tylko ww. zakład, ale cała strefa przemysłowa w Stanowicach została ulokowana w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Już tylko ten fakt powinien powodować szczególnie staranne monitorowanie emisji z tej strefy, które mogą być szkodliwe dla zdrowia, a przede wszystkim wydanie przez Starostę Oławskiego odpowiednich aktów prawnych i administracyjnych zapewniających mieszkańcom pełną i skuteczną ochronę przed emisjami szkodliwymi dla zdrowia.

Jak wynika z ustaleń WIOŚ, Starosta Oławski nie dba ani o jedno, ani o drugie.

Zakład firmy The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. powinien być przedmiotem szczególnej troski Starosty Oławskiego, ponieważ jedna z substancji wytwarzanych w procesach produkcyjnych tego zakładu, emitowana do atmosfery w pobliżu osiedla

mieszkaniowego, to Akroleina (propenal lub aldehyd allilowy, wzór półstrukturalny: CH2=CH-CHO), substancja rakotwórcza, która powoduje silne podrażnienie błon śluzowych, oczu i górnych dróg oddechowych a już przy stężeniu 2 ppm może spowodować zgon. Akroleina była w czasie I wojny światowej używana jako gaz bojowy.

Już pismem z dnia 03 kwietnia 2013 r. informowaliśmy Pana o truciu mieszkańców Stanowic i Marcinkowic przez ten zakład (kopia tego pisma w załączeniu), w którym zwróciliśmy się do Pana osobiście z konkretnymi wnioskami. Jak widać, zignorował Pan te wnioski i nie podjął skutecznych działań mających na celu natychmiastowe wstrzymanie emisji trucizn emitowanych do atmosfery.

Innym przykładem na świadome przyzwalanie Starosty Oławskiego na emisję substancji szkodliwych dla zdrowa przez zakłady Stanowickiej Strefy Ekonomicznej może być sprawa emisji dwutlenku azotu (NO2) przez zakład firmy ARMETON Polska Produkcja Wyrobów z Betonu, Metalu i Plastiku sp. z o.o. Po stwierdzenie przez WIOŚ, że zakład ten przekracza dopuszczalne wartości emisji dwutlenku azotu, Starosta Oławski wydał w 2011 roku nową decyzję, w której podniósł dopuszczalną granicę emisji tej substancji ok. 20 krotnie (!!!).

U ludzi dwutlenek azotu powoduje podrażnienie oczu, skóry, dróg oddechowych, uporczywy kaszel, bóle głowy, zaburzenia obiegu krwionośnego, a przy większym stężeniu zatrucia śmiertelne.

Notabene, zakład firmy The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. również emituje do atmosfery dwutlenek azotu i cały szereg innych, szkodliwych dla zdrowia substancji, jak: acetaldehyd, aceton, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, dwutlenek siarki, tlenek węgla i inne trujące świństwa, których nie powinno być w ogóle na terenach osiedli mieszkaniowych.

 

Wzywamy Pana do podjęcia natychmiastowych i skutecznych działań, które spowodują bezzwłoczne wstrzymanie szkodliwych emisji do atmosfery przez ww. zakład, a także bezzwłocznie uregulują „dziurawą” sytuację prawno-administracyjną w zakresie pełnej i skutecznej ochrony środowiska w Stanowicach i Marcinkowicach.

 

Wzywamy Pana również do pisemnego powiadomienia nas o podjętych krokach

w terminie do dnia 24 stycznia 2014 r.

Niedotrzymanie tego terminu lub niewystarczające działania spowodują, że natychmiast wystąpimy na drogę karną przeciwko Panu osobiście.

                                                    Z poważaniem

    PREZES ZARZĄDU     

                      Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski

Załączniki:

  1. Kopia pisma WIOŚ z dnia 25.11.2013 r.
  2. Kopia pisma SMSM z dnia 03.04.2013 r.

 

Do wiadomości:

Mieszkańcy Powiatu Oławskiego – poprzez publikację w mediach

 

******************

 

Kolejne ustalenia WIOŚ o truciu mieszkańców

Starosta Brezdeń  wydaje dziurawe decyzje

Wójt Kownacki i jego Inspektor od rujnowania środowiska Batór, mają to gdzieś

 

 

*******************

 

Oławski Sędzia pokazuje Pani Prokurator żółtą kartkę.

 

Oława, 23 października 2013 r.

 

Oławski Sąd Rejonowy uchylił dziś postanowienie Prokuratury Rejonowej w Oławie o umorzeniu śledztwa w sprawie narażenia grupy mieszkańców Stanowic na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez emisję szkodliwych substancji do środowiska przez stanowicki zakład firmy „The Lorenz Bahlsen Snack” sp. z o.o.

 

Kilkunastoosobowa grupa mieszkańców Stanowic zrzeszona w Stowarzyszeniu EKO-NATURA zawiadomiła miejscowe organy ścigania o serii zachorowań mieszkańców, których domy są najbliżej zakładu firmy „The Lorenz Bahlsen Snack” sp. z o.o. U niektórych z tych mieszkańców lekarze stwierdzili śmiertelnie niebezpieczną chorobę płuc, której przyczyną mogą być trujące emisje pochodzące ze Stanowickiej Strefy Gospodarczej.

Oławska Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo i w jego trakcie zapowiedziała powołanie biegłego sądowego, który miał zbadać związek przyczynowo-skutkowy zachorowań mieszkańców Stanowic. Na zapowiedziach się jednak skończyło. Zamiast powołania biegłego, funkcjonariusz oławskiej Policji st. asp. Piotr Szlaga postanowieniem z dnia 31 lipca b.r. niespodziewanie umorzył śledztwo, a Prokurator Prokuratury Rejonowej w Oławie Agnieszka Kawalec umorzenie to zatwierdziła.

Pokrzywdzeni mieszkańcy zaskarżyli tę skandaliczna decyzję do Sądu Rejonowego w Oławie i Sąd przyznał im rację. Na rozprawie w dniu dzisiejszym Sędzia i jednocześnie Prezes Sądu Rejonowego w Oławie Sławomir Pałka wytknął Pani Prokurator Agnieszce Kawalec naruszenie przepisów kodeksu postępowania karnego, uchylił postanowienie o umorzeniu śledztwa i przekazał sprawę do kontynuowania śledztwa, wyraźnie zalecając powołanie biegłych. Sędzia Sławomir Pałka wskazał Pani Prokurator Agnieszce Kawalec, że prowadzący śledztwo i to w tak ważnej sprawie, musi być bezstronny i nie może ulegać żadnym naciskom. Szczegóły podamy po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia postanowienia.

Mieszkańcy Stanowic wielokrotnie interweniowali u Wójta Gminy Oława i w Radzie Gminy Oława w sprawie szkodliwych dla zdrowia emisji ze Stanowickiej Strefy Ekonomicznej, którą nikt inny, jak właśnie wójt tej wspaniałej gminy umieścił w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego w zabudowie jednorodzinnej, a radni tej gminy, podejmując kolejne uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, z chorych decyzji wójta uczynili obowiązujące prawo. To lokalne prawo jednak tak rażąco narusza przepisy ustawowe, że Wojewoda Dolnośląski zaskarżył przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu trzy takie uchwały Rady Gminy Oława, obejmujące teren całej gminy Oława.

Mimo interwencji mieszkańców, wójt, zamiast ograniczyć szkodliwy wpływ fabryk na środowisko i zdrowie mieszkańców, rozbudowuje tę strefę jeszcze bardziej i ma w nosie łamanie przez te fabryki przepisów o ochronie środowiska. Najnowszy przykład, to skandaliczne tolerowanie przez wójta usypania kilkaset metrów od domów mieszkalnych gigantycznej hałdy czegoś, co wygląda na czarny popiół i pyli na całą okolicę.

Nie znamy jeszcze składu chemicznego tej hałdy, więc uruchomiliśmy już odpowiednie służby, żeby to zbadały. Hałda jest na terenie fabryki „Armeton Polska” sp. z o.o., której kierownikiem produkcji jest Pan Grzegorz Kownacki (podobno syn wójta Kownackiego) a fama głosi, że na tę hałdę przywożone jest to „coś” z zewnątrz, a nawet z zagranicy.

Kapral w wojsku powiedziałby pewnie: „Fama jest głupi, więc niech tu nic nie głosi”, jednak mieszkańcy Stanowic traktują tę sprawę śmiertelnie poważnie i jeśli hałda nie zniknie w ciągu najbliższych tygodni, to będziemy mieli kolejne zawiadomienie o przestępstwie niedopełnienia obowiązków, nadużycia uprawnień a może również narażenia mieszkańców na utratę zdrowia lub życia.

Wbrew niedawnym, najwyraźniej zupełnie wyjątkowym wyczynom oławskiego Sędziego Marka Stefanowskiego (patrz: zakładka „Chcemy wznowienia umorzonego śledztwa”) wiemy już, że w oławskim Sądzie mieszkańcy mogą liczyć na sprawiedliwość. Zaś oławska prokuratura powinna chyba jednak bardzo mocno przemyśleć swój stosunek do sposobu prowadzenia śledztw, szczególnie tych, w których głównymi aktorami są aktualni włodarze Gminy Oława, czy miejscowi oligarchowie.

 

 

***************

Kto nas truje ?

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Starosta Oławski
Sz. Pan Zdzisław Brezdeń
ul. 3 Maja 1

55-200 Oława

                                                              Data: 03 kwietnia 2013 r.

Dot. ustaleń WIOŚ w sprawie Stanowickiej Strefy Przemysłowej

 

Szanowny Panie Starosto,

W załączeniu przesyłamy Panu do wiadomości i wykorzystania kopię pisma Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19 marca b.r. Pismo to stwierdza naruszenie warunków decyzji Starosty Oławskiego nr OS.7644-7/10 z dnia 02 grudnia 2010 r.

Wnosimy o zastosowanie odpowiednich sankcji karnych tak w stosunku do kierownictwa firmy „The Lorenz Bahlsen Sank-Word” w Stanowicach, jak i w stosunku do osób odpowiedzialnych w administracji Urzędu Gminy Oława (inspektor ds. ochrony środowiska i wójt), które mimo wielokrotnych zgłoszeń mieszkańców, w tym również pisemnych, nie podjęły żadnych kroków zmierzających, ani do wstrzymania szkodliwych dla zdrowia mieszkańców emisji, ani nawet do przeprowadzenia odpowiedniej kontroli tych emisji.

Szczegółowych informacji w sprawie dotychczasowych zgłoszeń udzielą Panu mieszkańcy Stanowic, Maria i Lucjan Dziura, ul. Poziomkowa 49.

Ponadto, jesteśmy zdania, że wyznaczenie przez WIOŚ terminu do wyeliminowania szkodliwych dla zdrowia emisji dopiero na dzień 01 września b.r. jest zbyt odległy. Nie widzimy żadnej podstawy ku temu, aby mieszkańcy byli narażeni na te szkodliwe dla zdrowia emisje jeszcze przez całe pół roku. Proponujemy zatem nakazanie natychmiastowego wstrzymania produkcji powodującej te emisje, do czasu zainstalowania odpowiedniego dopalacza termicznego TNV, czyli do czasu spełnienia warunków ww. zarządzenia Starosty Oławskiego.

Informacyjnie podajemy, że jednym z gazów emitowanych przez ww. fabrykę jest Akroleina (propenal lub aldehyd allilowy, wzór półstrukturalny: CH2=CH-CHO), substancja rakotwórcza, która powoduje silne podrażnienie błon śluzowych, oczu i górnych dróg oddechowych a już przy stężeniu 2 ppm może spowodować zgon. Akroleina była w czasie I wojny światowej używana jako gaz bojowy.

                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                     Dr Rolf Michałowski

 

*******************