Zalewane posesje w Bystrzycy (nowa korespondencja)

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Wójt Gminy Oława
Plac Marszałka J. Piłsudskiego 28                              

55-200 Oława

 

 

Data: 10.09.2013

Dot. zalewania posesji przy ul. Bema w Bystrzycy

 

Ulica Bema w Bystrzycy jest tak zlokalizowana, że jej końce leżą dużo wyżej od jej środkowego przebiegu.

Powoduje to gromadzenie się dużych ilości wód opadowych w środkowej części tej ulicy i częste zalewanie posesji mieszkalnych.

Problem ten był już od lat wielokrotnie zgłaszany Wójtowi Gminy Oława, lecz zostały podjęte tylko prowizoryczne działania, które nie dały spodziewanego efektu i posesje są dalej zalewane, co może potwierdzić wielokrotnie wzywana Straż Pożarna.

Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania. Gmina, która ma prawie 60 milionowy budżet roczny i wydaje miliony na luksusowe obiekty sportowe, musi potrafić zadbać o to, żeby mieszkańcy nie tracili swojego mienia i nie musieli uciekać ze swoich domów przy większych opadach, nie wspominając już zupełnie o tym, że ulica ta nie jest utwardzona.

W związku z tym wzywamy Wójta Gminy Oława do podjęcia natychmiastowych kroków zmierzających do załatwienia tego palącego problemu, poprzez np. wykonanie profesjonalnego drenażu, który zabezpieczy mieszkańców środkowego odcinka tej ulicy przed zalewaniem.

Ponadto wzywamy Wójta Gminy Oława do skontrolowania, na ile właściciele posesji położonych na końcach tej ulicy odprowadzają wody opadowe ze swoich posesji na ulicę i jeśli takie wypadki zostaną stwierdzone, do natychmiastowego podjęcia odpowiednich kroków.

 

WICEPREZES ZARZĄDU                     PREZES ZARZĄDU
       DS. EKSPERTYZ                       

                   mgr inż.  Renata Ziobrowska           Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski

*****************

***************

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Wójt Gminy Oława
Sz. Pan Jan Kownacki
Plac Marszałka J. Piłsudskiego 28                              

55-200 Oława

 

 

Data: 08.10.2013 r.

Dot. ulicy Bema w Bystrzycy

- Nasze pismo z dnia 10.09.2013 r.
- Wasze pismo z dnia 23.09.2013 r. nr GK-R-1.7234.4.2013.DR

 

Szanowny Panie Wójcie,
Szanowny Panie Inspektorze Grzesik,

 

dziękujemy za odpowiedź na nasze pismo w sprawie zalewania ul. Bema w Bystrzycy.

W sprawie opracowywanej koncepcji odwodnienia, o której jest mowa w Państwa piśmie, uprzejmie prosimy o konkrety, tzn. o podanie nam terminów zakończenia opracowywania tej koncepcji i jej realizacji, bowiem wychodzimy z założenia, że prace przy opracowywaniu tej koncepcji ruszyły najpóźniej w roku 2011 po zastosowaniu rozwiązania tymczasowego.

To samo dotyczy kwestii utwardzenia ulicy Bema. Uprzejmie prosimy o podanie nam zaplanowanego terminu realizacji tego przedsięwzięcia. Samo stwierdzenie, że na dzień dzisiejszy brak jest możliwości finansowych, nie załatwia naszego wniosku w żaden sposób.

W Państwa piśmie została całkowicie pominięta poruszona przez nas kwestia odprowadzania wód opadowych na ulicę z posesji położonych wyżej. Uprzejmie prosimy o podjęcie i o załatwienie tej kwestii, zgodnie z naszym wnioskiem.

 

                                                                                        Z poważaniem

                              PREZES ZARZĄDU          

 

                                                Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski