Założenia

 

Nasze Stowarzyszenie ma pomagać mieszkańcom Powiatu Oławskiego i Miasta Oława w egzekwowaniu  od organów administracji państwowej i samorządowej swoich praw obywatelskich zagwarantowanych obowiązującym prawem. 

 

Konieczność stworzenia takiego stowarzyszenia wynikła z  ignorowania przez wójtów gminy Oława: Ryszarda Wojciechowskiego, Jana Kownackiego, Wicewójta Zbigniewa Pryjdę, a także przez część personelu Urzędu Gminy Oława podstawowych potrzeb infrastrukturalnych mieszkańców (drogi, melioracja terenów zalewanych przez wody gruntowe, oświetlenie i wiele innych) a także z potrzeby zapobiegania wydawaniu środków publicznych przez kolejnych wójtów na drugorzędne, lub wręcz zupełnie chybione inwestycje, z pominięciem najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych, niezbędnych do prowadzenia normalnego życia przez mieszkańców. 

 

Po trzyletniej działalności w ramach gminy Oława okazało się, że takiej pomocy, jakiej Stowarzyszenie udziela mieszkańcom gminy Oława, potrzebują również mieszkańcy Powiatu Oławskiego a także Miasta Oława, ponieważ na tym terenie nie działa żadna organizacja społeczna o profilu podobnym do naszego, a samorządowi reprezentanci mieszkańców, jakimi są radni, nie bardzo troszczą się o problemy swoich wyborców, nie wspominając już w ogóle o wielu urzędnikach Starosty Powiatowego, czy Burmistrza i całkowicie przemilczając lokalne partie polityczne.

 

Dlatego Stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność na cały Powiat i na Miasto Oława.

 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000377608.

 

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze pożytku publicznego.